Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.332

November 1993

Elektrotechnické predpisy
ELEKTRICKÉ
TRAKČNÉ NADZEMNÉ VEDENIA

ČSN
IEC 913

34 1540

 

 

 

Electric traction overhead lines

Lignes aériennes de traction électrique

Die Fahrleitungen der elektrischen Bahnen

 

Táto norma obsahuje IEC 913:1988.

 

Národný predhovor

 

Citované normy

IEC 38:1983      -  doteraz nezavedená

IEC 50 (811)      - doteraz nezavedená

IEC 60              - doteraz nezavedená

IEC 383:1983     - doteraz nezavedená

IEC 449:1973     - doteraz nezavedená

IEC 652:1979     - doteraz nezavedená

IEC 850:1988     - doteraz nezavedená

 

Ďalšie súvisiace normy

ČSN 34 0130:1971 Predpisy pre povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti

ČSN 34 1500:1978 Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

ČSN 34 1553:1981 Predpisy pre trakčné vedenia banských dráh

ČSN 34 3109:1973 Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti

ČSN 34 3112:1971 Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a trolejbusov

ČSN 34 5145:1989 Názvoslovie pre elektrické trakčné zariadenia

ČSN 34 8004:1989 Elektrické zariadenia striedavého prúdu pre napätie od 3 do 750 kV. Izolátory. Požiadavky na elektrickú pevnosť izolácie a metódy skúšania.

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15053


Strana 2

Odborné medzinárodné, regionálne a zahraničné normy

UIC 600 VE:1981 Elektrischer Zugbetrieb mit Fahrleitung (Elektrické trakčné zariadenia s trolejovým vedením).

 

Deskriptory podľa Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: KDS.J/elektrické vedení, QEL.P/zařízení pro elektrickou trakci, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice, RBJ/projektování, AL/konstrukce, PMC/montáž, GPE/elektrická bezpečnost, ZIB.V/předpisy

 

Vypracovanie normy

Spracovateľ: Československé štátne dráhy, Výskumný ústav železničný, Praha, Ing. Ladislav Cengel CSc., IČO 002 836

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

ELEKTRICKÉ TRAKČNÉ NADZEMNÉ VEDENIA

IEC 913

Prvé vydanie

1988


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Predhovor

3

Úvodné údaje

3

Prvý oddiel - všeobecné údaje

1.1

Rozsah a predmet normy

4

1.2

Termíny a definície

4

Druhý oddiel - montáž vedení

2.1

Všeobecné ustanovenia

5

2.2

Vodiče

11

2.3

Izolácia

11

2.4

Podpery

12

2.5

Základy

14

Tretí oddiel - skúšky

3.1

Skúšky izolátorov

15

3.2

Kolaudačné skúšky na vedení

15

3.3

Skúšky podpier (nosných konštrukcií)

15

 

Predhovor

 

1. Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa technických otázok spracovaných technickými komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej možnej miere medzinárodnú zhodu v názore na predmet, ktorého sa týkajú.

 

2. Majú formu odporúčaní na medzinárodné použitie a v tomto zmysle ich prijímajú národné komitéty.

 

3. Na podporu medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC prianie, aby všetky národné komitéty prevzali text odporúčaní IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktorý národné podmienky dovoľujú. Akýkoľvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcim národným predpisom by mal byť podľa možnosti v národnom predpise jasne vyznačený.

 

4. IEC nestanovila žiadny postup týkajúci sa vyznačovania schválenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenie o zhodnosti predmetu s niektorým jej odporúčaním.

 

Túto normu pripravil Technický výbor IEC č. 9:

Elektrické trakčné zariadenia.

 

Text normy sa opiera o tieto dokumenty:

 

Šesťmesačný predpis          Správa o hlasování

    9 CO 272                     9 CO 276

    9 CO 272A

 

Úplnú informáciu o hlasování pri schvaľování tejto normy možno nájsť v Správe o hlasování citovanej vo vyššie uvedenej tabuľke.

 

Publikácie IEC citované v tejto norme:

Publikácie č.

 

IEC 38: 1993 Normalizované napätia IEC

IEC 50 (811) Medzinárodný elektrotechnický slovník (IEV), kapitola 811: Elektrická trakcia (pripravuje sa)

IEC 60 Technika skúšok vysokým napätím

IEC 383:1983 Skúšky keramických a sklenených izolátorov pre nadzemné vedenia s menovitým napätím nad 1000 V


Strana 4

IEC 449:1973 Napäťové rozsahy elektrických inštalácií v budovách

IEC 652:1979 Zaťažovacie skúšky stĺpov nadzemného vedenia

IEC 850:1988 Napájacie napätia trakčných systémov.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz