Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 662.21:620.1

Listopad 1993

STANOVENÍ PŘENOSU DETONACE
PRŮMYSLOVÝCH TRHAVIN

ČSN 66 8068


 

 

 

Determination of the transmission of detonation of commercial explosives

Dosages du transmission de la détonation des explosifs industriels

Bestimmung der Detonationsübertragung der industriellen Sprengstoffe

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 66 8002 Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 66 8068 z 9. 6. 1972.

 

Změny proti předchozí normě

Toto revidované vydání normy uvádí pouze tři metody stanovení přenosu detonace, a to pro náložkované průmyslové trhaviny rozdělené na maloprůměrové a velkoprůměrové. Upouští se od metod stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin ve svislém závěsu, v trubce z tvrdého polyvinylchloridu a v ocelové trubce.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VQ/technologie výbušnin, VQQ/výbušniny, GOC.K/výbuchy, AVR/průmyslový, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BEM/příprava vzorků, těles.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Východočeské chemické závody Synthesia, s. p., Výzkumný ústav průmyslové chemie, IČO 011 801, ing. Lubomír Vacek

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15054


Strana 2

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví metody pro stanovení přenosu detonace pro náložkované průmyslové trhaviny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz