Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 62-78:006.88(083):614.8

Listopad 1993

Bezpečnost strojních zařízení
PRAVIDLA PRO NAVRHOVÁNÍ
A PŘEDKLÁDÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH NOREM

ČSN
EN 414

83 3003

 

 

 

Safety of machinery. Rules for the drafting and presentation of safety standards

Sécurité des machines. Régles pour l'élaboration et la présentation des normes de sécurité

Sicherheit von Maschinen. Regeln für die Abfassung und Gestaltung von Shicherheitsnormen

 

Tato národní norma je identická s EN 414:1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 414:1992 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Doporučuje se používat normu i při tvorbě českých norem s bezpečnostní tématikou, neobsahující překlad evrospké normy.

 

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2:1991 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

EN 414:1992 Safety of machinery. Rules for the drafting and presentation of safety standards (Bezpečnost strojních zařízení. Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: N/strojírenství, GMC/bezpečnost, GPA/bezpečnostní zařízení, AL/konstrukce, RBJ/projektování, ABL.E/normy

 

© Český normaliační institut, 1993
15061


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha, IČO 025 950, Ing. Miroslav Procházka

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení - všeobecné požadavky. Ergonomie. Osobní ochranné prostředky hlavy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 414

EUROPEAN STANDARD

Únor 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 62-78:006.88(083):614.8

 

Deskriptory: safety, safety of machinery, standard, specifications

 

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ - PRAVIDLA PRO NAVRHOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH NOREM

 

Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards

Sécurité des machines - Régles pour l'élaboration et la présentation des normes de sécurité

Sicherheit von Maschinen - Regeln für die Abfassung und Gestaltung von Shicherheitsnormen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 21. 2. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této Evrospké normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

6

3.1

Normy typu A

6

3.2

Normy typu B

6

3.3

Normy typu C

6

4

Všeobecné zásady

6

 

 

 

5

Příprava pro zpracování návrhu

7

5.1

Všeobecně

7

5.2

Stanovení nutnosti a/nebo přednosti pro normalizování

7

5.3

Definování předmětu normy

8

5.4

Identifikace rizik a rizikových situací

8

5.5

Stanovení rizika způsobeného každým ohrožením

8

5.6

Definice bezpečnostních cílů, které mají být splněny a stanovení rizik pro která musí být stanoveny požadavky nebo přijata opatření

8

5.7

Stanovení požadavků a/nebo opatření k odstranění rizikových faktorů a/nebo omezení rizika

9

5.8

Ověření shody s požadavky a/nebo opatřeními stanovenými v 5.6 a 5.7

9

6.

Struktura bezpečnostní normy

9

6.1

Všeobecně

9

6.2

Kapitola "Předmluva"

9

6.3

Kapitola "Úvod"

9

6.4

Kapitola "Předmět normy"

10

6.5

Kapitola "Odkazy na normy"

10

6.6

Kapitola "Definice-Terminologie-Značky a zkratky"

10

6.7

Kapitola "Seznam rizik"

11

6.8

Kapitola "Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření"

11

6.9

Kapitola "Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření"

12

6.10

Kapitola "Informace pro používání"

12

6.11

Přílohy

13

Příloha A (normativní) Seznam rizik podle EN 292

14

Příloha B (normativní) Postup, který se musí dodržet jestliže nejsou k dispozici normy typu A a B

18

Příloha C (informativní) Obecné uspořádání norem

CEN/CENELEC

19

Příloha D (informativní) Příklad struktury kapitoly "Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření

20

 

 

 

 

Předmluva

 

Tato norma byla zpracována komisí CEN/TC 114/WG 4 „Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem" pod vedením Technické komise CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení". Je to jedna z řady norem vyžádaných CEN/BT v závazném programu od Evropské komise na podporu „Směrnice pro stroje" (89/392/EEC).

 

Tato norma je norma typu A (viz 3.1) a je určena pro použití v technických komisích tvořících normy typu B a C (viz 3.2 a 3.3).


Strana 5

0 Úvod

 

CEN/CENELEC zahájila program prací, aby vytvořila soubor strojírenských bezpečnostních norem jako součást evropského procesu harmonizace. Bylo nezbytné navrhnout pravidla pro přípravu, navrhování a předkládání těchto bezpečnostních norem jakožto dodatek pravidel PNE, která poskytuje všeobecné zásady a požadavky pro všechny evropské normy. Tato norma využívá zásad a termíny ustanovené v normě EN 292 a odkazuje na ně. Kromě toho tam, kde to bylo možné, byla vzata v úvahu Směrnice ISO/IEC 51.

 

Je potřeba, aby EN 414 byla revidována v co nejkratším čase, aby mohly být vzaty v úvahu všechny příslušné normy a legislativa.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje pravidla pro navrhování a předkládání evropských bezpečnostních norem pro strojírenství, s cílem dosažení souladu při přípravě různých norem.

 

Uvádí požadavky týkající se kritérií pro výběr nových pracovních témat a kritérií pro procedury, umožňující, aby normy byly připravovány a zpracovávány účinným a efektivním způsobem.

 

Tato norma stanoví požadavky, které doplňují pravidla PNE, jestliže je to nutné kvůli speciálním požadavkům strojírenských bezpečnostních norem. Neopakuje text pravidel PNE, pokud je nezaměněn.

 

Tato norma se používá především pro navrhování norem typu C (viz 3.3). Může se také použít pro normy typu B (viz 3.2), ale předpokládaný různorodý obsah těchto norem brání všeobecně aplikaci. Pokud jsou požadavky výslovně použity pro normy typu B, je to vyznačeno.

 

Pravidla PNE a norma EN 292 musí být použity spolu s touto normou, jestliže se připravuje nová bezpečnostní norma, nebo při revizi existující bezpečnostní normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz