Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.873.2/.3

Listopad 1993

MOBILNÍ JEŘÁBY
URČOVÁNÍ STABILITY

ČSN
ISO 4305

27 0510

 

 

 

Mobile cranes. Determination of stability.

Grues mobiles. Détermination de la stabilité.

Mobilkrane. Stabilitätsfestlegung.

 

Tato norma obsahuje ISO 4305:1991.

- články 3.4, 3.5.1, 3.5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku

- články 3.1 až 3.5.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy, na základě jejich požadavku.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4302 zavedená v ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů.

ISO 4306-1 zavedená v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně

ISO 4306-2 zavedená v ČSN ISO 4306-2 Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby.

ISO 4310 zavedená v ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QXD/zdvihací zařízení, QXD.D/jeřáby, ATS.O/mobilní, QXD.D/jeřáby na kolovém nebo pásovém podvozku, BL/BY/zkoušení, ATC.R/stabilita, ALD/konstrukční výpočet

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKD Slaný, a.s., IČO 508161, Oldřich Novák

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15083


Strana 2

MOBILNÍ JEŘÁBY.

ISO 4305

URČENÍ STABILITY

Druhé vydání

1991-05-15


 

MDT 621.873.2/.3:624.046.3

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, mobile equipment, cranes (hoists), tests, determination, stability, rules of calculation.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4305 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

 

Tato druhá verze ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4305:1981) revidováním textu po technické stránce.

Příloha A této mezinárodní normy slouží pouze k informativním účelům.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz