Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

77.140.80

Prosinec 1993

Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky

ČSN 42 0271


42 0271

 

 

 

Steel drop forgings. General technical requirements

Pieces d'estampage d'acier. Exigences techniques généraux

Schmiedestücke aus Stahl. Allgemeine technische Anforderungen

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 42 0305 Ocel. Odběr a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení

ČSN 42 0310 Zkoušení kovů. Zkouška tahem

ČSN 42 0311 Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení

ČSN 42 0371 Zkouška tvrdosti podle Brinella

ČSN 42 0373 Zkouška tvrdosti podle Rockwella. Stupnice A, B a C

ČSN 42 0374 Zkouška tvrdosti podle Vickerse

ČSN 42 0379 Zkoušení kovů. Porovnávací tabulky tvrdosti pro ocel

ČSN 42 0381 Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za normální teploty

ČSN 42 0382 Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot

ČSN 42 0385 Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena

ČSN 42 0449 Stanovení hloubky oduhličení oceli

ČSN 42 0462 Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

ČSN 42 0463 Stanovení velikosti austenitického zrna na lomu

ČSN 42 0467 Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním. Porovnávací vzory

ČSN 42 0471 Metalografické stanovení nekovových vměstků v oceli

ČSN 42 0505 až ČSN 42 0542 Chemické rozbory technického železa

ČSN 42 9030 Výkovky ocelové zápustkově. Přídavky na obrábění, mezní úchylky rozměrů a tvarů

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN 22 6001 Názvosloví technologie tváření kovů

ČSN 42 0138 Tyče a široká ocel válcovaná za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy ČSN 42 0188 Předvalky ocelově válcované za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0220 Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0302 Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

ČSN 42 9002 Rozdělení zápustkových výkovků podle složitosti tvaru

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15185


Strana 2

Obdobné zahraniční normy

 

DIN 7521 Schmiedestücke aus StahI. Technische Lieferbedingungen

(Zápustkové výkovky z oceli. Technické dodací podmínky)

 

GOST 8479-70

 (Výkovky z konstrukční uhlíkové a legované oceli. Klasifikace a technické požadavky)

 

PN 79/H-94012 Odkuwki stalowe matrycowane

(Výkovky ocelové zápustkové)

 

Porovnání s DIN 7521

 

Revidovaná ČSN platí pouze pro výkovky kované v zápustce. Navíc obsahuje dělení výkovků a stav, ve kterém jsou dodávány, určuje snižování hodnot mechanických vlastností při zkouškách vzorků, které nejsou odebrány ve směru vláken, určuje zvýšení hodnot tvrdosti u výkovků rovnaných za studena, pojednává o chemickém složení výkovků a určuje hloubku oduhličené povrchové vrstvy výkovku.

Blíže specifikuje jednotlivé zkoušky výkovků, udává počty zkoušených vzorků podle velikosti dávky výkovků, počet zkoušek a určuje postup při přejímací kontrole. Specifikuje způsob dodávání, výběr zkoušek a způsob objednávání. Odlišně uvádí úchylky objednaného množství výkovků.

 

Nahrazení předchozí normy

 

Tato norma nahrazuje ČSN 42 0271 z 16. 2. 1973.

 

Změny proti předchozí normě

 

Při revizi normy se vycházelo z původní normy ČSN 42 0271 a DIN 7521.

Byla ponechána skladba původní ČSN 42 0271, některé články byly upraveny a nové doplněny, a to v souladu s požadavky DIN 7521.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: UN/UP/oceli, PEV.T/výkovky, ABL/technické podmínky, PEV/zpracování za tepla, ZKH/výroba, BL/BY/zkoušení, BNF/BNJ/mechanické zkoušení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, YRR.R/dodávky (zboží)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: FORM Brno, a. s., IČO 46900365 - Ing. Josef Pešl, CSc.

 

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Emilie Kremličková


Strana 3

1 Předmět normy

 

1.1 Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových výkovků kovaných v zápustce za tepla.

 

Tuto normu lze použít i pro stanovení všeobecných technických požadavků, které mohou být kladeny na ocelové vývalky tvářené tlakem válců (kladek).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz