Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

19.040

Prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Tlak vzduchu

ČSN IEC 721-2-3


03 8900

 

 

 

Classification of environmental conditions.

Part 2: Environmental conditions appearing in nature.

Air pressure

Classification des conditions d'environnement.

Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature.

Pression atmosphérique

Klassifizierung von Umweltbedingungen.

Teil 2: Natürliche Einflüsse.

Luftdruck

 

Tato norma obsahuje IEC 721-2-3:1987 a zavádí HD 478.2.3 S1:1990, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 721-2-3:1987

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

Norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Norma bez národní přílohy platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

 

This standard contains IEC Publication 721-2-3:1987 and implements HD 478.2.3 S1:1990, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 721-2-3:1987.

 

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

This standard includes national annex NA.

 

This standard without national annex applies for certification within IEC Systems.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 721-1:1981 byla nahrazena druhým vydáním IEC 721-1:1990, jejíž zavedení se připravuje do ČSN IEC 721-1 Klasifikace podmínek vnějšího prostředí. Část 1: Parametry vnějšího prostředí a jejich stupně přísnosti. Do doby jejího zavedení se v případě potřeby použije přímo originál normy IEC, který je dostupný v ČSNI.

 

ISO 2533:1975 nezavedena. V případě potřeby se použije přímo originál normy ISO, který je dostupný v ČSNI.

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

IEC 721-2-3:1987 Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature.

Air pressure

(Klasifikace podmínek vnějšího prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Tlak vzduchu)

 

© Český normalizační institut, 1993
15203


Strana 2

CENELEC HD 478.2.3 S1:1990 * IEC 721-2-3:1987 * Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature. Air pressure (Klasifikace podmínek vnějšího prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Tlak vzduchu)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: DATTEL, spol. s r. o., IČO 41191196 - RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení.

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

KLASIFIKACE PODMÍNEK VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě

Tlak vzduchu

IEC 721-2-3


 

První vydání

1987

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní předpisy dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

 

Tato norma byla připravena technickou komisí TC 75: Klasifikace podmínek vnějšího prostředí.

 

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

3Y1.gif

 

Úplné informace týkající se hlasování o schválení této normy jsou obsaženy ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

Tento díl normy náleží do druhé části řady norem týkajících se těchto oborů:

- Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (IEC 721-1)

- Podmínky prostředí vyskytující se v přírodě (IEC 721-2)

- Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (IEC 721-3)

 

Odkazy na normy

 

IEC 721-1:1981 Classification of Environmental Conditions. Part 1: Classification of Environmental Parameters and their Severities

(Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Klasifikace parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti)

 

ISO 2533:1975 Standard Atmosphere

(Normální atmosféra)


Strana 4

1 Rozsah platnosti

 

V této části normy je předkládán výběr různých hodnot tlaku vzduchu, které se vyskytují v přírodě. Norma se používá jako součást základního materiálu při výběru vhodných stupňů přísnosti tlaku vzduchu pro určité použití výrobku.

 

Při výběru stupňů přísnosti parametru tlaku vzduchu pro určité použití výrobku se mají použít hodnoty uvedené v IEC 721-1.

 

2 Předmět normy

 

Účelem této normy je uvést hodnoty tlaku vzduchu, kterým budou výrobky během skladování, přepravy a použití pravděpodobně vystaveny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz