Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 32: 622. 74                                              ČESKÁ NORMA                                                    Leden 1994

MANGANOVÉ RUDY

Stanovení granulometrického

složení sítovým rozborem

ČSN ISO 6230

44 1575

Manganese ores. Determination of size distribution by sieving

Minerais de manganèse. Détermination de la distribution granulométrique par tamisage

Manganerze. Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Sieben

Tato norma obsahuje ISO 6230: 1989.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 565: 1990 dosud nezavedena. Odpovídá ČSN 15 3105 Kontrolní tkaniny a ČSN 15 3330 Děrované plechy se čtvercovými protilehlými otvory pro kontrolní síta

ISO 2591: 1973 dosud nezavedena

ISO 3310-1: 1982 dosud nezavedena

ISO 3310-2: 1982 dosud nezavedena

ISO 4296-1: 1984 zavedena v ČSN ISO 4296-1 Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

(44 1575)

ISO 4296-2: 1984 zavedena v ČSN ISO 4296-2 Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků (44 1575) ISO 4299: 1989 zavedena v ČSN ISO 4299 Manganové rudy. Stanovení vlhkosti (44 1575) ISO 8541: 1986 dosud nezavedena ISO 8542: 1986 dosud nezavedena

© Český normalizační institut, 1993

15219


ČSN ISO 6230

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

JIS M 8108: 1982 Methods of sampling, moisture determination and size determination of chromium ores and ferruginous manganese ores (Metody vzorkování, stanovení vlhkosti a sítového rozboru chromových a červenohnědých manganových rud).

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1837 z 11. 9. 1980. Tím ČSN 44 1837 z 11. 9. 1980 pozbývá platnost

Změny proti předchozí normě

V normě se podrobně rozebírají podmínky sítového rozboru, dělení a příprava vzorku pro stanovení zrnitosti a jeho sušení. Podrobně je zpracováno zhodnocení výsledků. Vedle výpočtu výtěžku zrnitostní frakce pro jednotlivý vzorek jsou uvedeny způsoby výpočtu pro celou dodávku.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNH. R/manganové rudy, BHL/měření velikosti částic, BL/BY/zkoušení, VDB. S/prosévání, BHL. T/prosévací zařízení, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 45147477, Ing. Jitka Machková Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

2


ČSN ISO 6230

MANGANOVÉ RUDY Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem

ISO 6230

První vydání 1989-11-01

MDT 553. 32: 622. 74

Deskriptory: minerals and ores, manganese ores, tests, sieve analysis, grain size analysis

Obsah                                                                                                                                                Strana

Předmluva..............................................................................................3

1    Předmět normy......................................................................................3

2    Odkazy na normy.......................... ..........................................................4

3    Definice...........................................................................................4

4    Podstata metody.....................................................................................6

5    Zařízení.............................................................................................6

6    Hlavní zásady sítování................................................................................8

7    Odvození vzorku pro stanovení zrnitosti.................................................................11

8    Vliv obsahu vlhkosti.................................................................................12

9    Postup sušení a stanovení vlhkosti......................................................................12

10    Stanovení hmotnosti vsázky a produktů..................................................................12

11    Volba suchého nebo mokrého sítování...................................................................12

12    Doba sítování......................................................................................13

13    Postupy sítování....................................................................................13

14    Vyhodnocení výsledků...............................................................................14

Příloha A Příklady navrženého formuláře pro zápis stanovení granulometrického složení manganové rudy...............16

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolu pracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydám mezi národní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6230 byla připravena technickou komisí ISO/TC 65 Manganové a chromové rudy. Příloha A v této mezinárodní normě je pouze pro informaci.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metody používané pro stanovení granulometrického složení sítovým rozborem přírodních nebo upravených (jako jsou pelety, slinky a jiné aglomerované rudy) manganových rud.

V této mezinárodní normě jsou pod pojmy "manganové rudy" nebo "rudy" míněny všechny výše uvedené typy materiálů.

Metody popsané v této mezinárodní normě jsou rovněž vhodné pro stanovení granulometrického složení použitím jednoho nebo více sít.

3


ČSN ISO 6230

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout základ pro každou zkoušku manganové rudy týkající se stanovení granulometrického složení a pro potřeby smluvních stran při prodeji a koupi tohoto materiálu.

Když je tato mezinárodní norma použita pro srovnávací účely, musí být dosažena dohoda mezi výrobcem a spotřebitelem, pokud se týká použití podrobné metody, aby se odstranily příčiny sporu.

4

Zdroj: www.cni.cz