Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 003.62:659.2

Prosinec 1993

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ ZNAČKY

ČSN
ISO 7001

01 8021

 

 

 

Public information symbols

Symboles destinés à l'information du public

Öffentliche Informationssymbole

 

Tato norma obsahuje ISO 7001:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3864 dosud nezavedena

IEC 417 dosud nezavedena

ISO 2575 dosud nezavedena

ISO/TR 7239 dosud nezavedena

ISO 9186 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 4196 Grafické značky. Užití šipek

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: LBH.MC/značky, LDM.K/informace, MIB/MIH/symboly, MID/grafické značky, MIC/grafické symboly, LBH.DH/číselná označování, LKH/kódy, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ergotest, Ústí nad Orlicí, IČO 11131292, Ing. Zdeněk Chlubna, Dr. Vladimír Glivický

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Krista Komrsková

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15234


Strana 2

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ ZNAČKY

ISO 7001

Druhé vydání

1990-02-01


 

MDT 003.62:659.2

 

Deskriptory: symbols, graphic symbols, signs, information marks, description, utilization, dimensions, numeric codes.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Úvod

2

1

Předmět normy

3

2

Odkazy na normy

3

3

Definice

3

4

Číselný index a přehled veřejných informačních značek

4

5

Souhrn jednoduchých značek

13

Příloha A Souvisící literatura

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o téma, pro které byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7001 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145 Grafické značky.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 7001:1980) spolu s ISO 7001:1980/Dodatek 1:1985, v němž jsou provedeny některé úpravy. V dodatku jsou připojeny nové veřejné informační značky.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.

 

Úvod

Důvodem k vydání této mezinárodní normy je stále rostoucí používání neverbálních informací na veřejných místech, budovách a v tištěných materiálech užívaných veřejností. Grafické značky by se měly používat všude tam, kde by se slovní vyjádření mohlo stát překážkou k porozumění.

Norma ISO 9186 specifikuje postupy při tvorbě veřejných informačních značek. Se zřetelem ke kulturním a technickým rozdílům mezi jednotlivými zeměmi bylo rozhodnuto normalizovat pouze obsah grafického znázornění značky, nikoliv vlastní grafické řešení. Pro každý obsah značky jsou v této mezinárodní normě uváděny podrobné pokyny na samostatném listě. Každý jednotlivý list také obsahuje příklad grafického řešení, který odpovídá popisu značky. Uváděná řešení nejsou závazná, jejich použití se však doporučuje. V těch případech, kdy jsou uváděny dva návrhy, jeden je vhodný pro znázornění ve velkém měřítku, druhý ve zjednodušeném znázornění pro provedení v mamalém měřítku. Pro každý návrh se uvádějí doporučené mezní rozměry. Pokud jejich reprodukce vyžaduje velmi malou velikost, je možno některé prvky vzorové značky vynechat.

Definice a zásady pro tvorbu a používání veřejných informačních značek uvádí norma ISO/TR 7239. Měla by být proto používána jako vodítko při uplatňování této mezinárodní normy.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí popisy grafických značek užívaných k poskytování informací veřejnosti. Oblasti jejich použití určují i způsob a možnosti jejich uplatnění. Jejich použití lze však rozšířit i na jiné oblasti, pokud se to považuje za vhodné.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz