Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

15283.pdf

33.160.30

Leden 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

ČSN IEC 94-7


36 8420

 

 

 

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

SYSTÉMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage grand public

SYSTEME FÜR TONAUFZEICHNUNG UND -WIEDERGABE AUF MAGNETBAND

Teil 7: Magnetbandkassette für vorbespieltes Band und für Heimanwendung

 

Tato norma obsahuje IEC 94-7:1986, která byla převzata beze změn do HD 311.7S1: 1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 94-1 zavedena v ČSN IEC 94-1: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky. (36 8420)

 

IEC 94-5 zavedena v ČSN IEC 94-5: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektrické vlastnosti pásků pro magnetický záznam. (36 8420)

 

Další související normy

 

ČSN IEC 94-2: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 2: Měřicí a nastavovací pásky (36 8420)

 

ČSN IEC 94-3: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení pro záznam a reprodukci zvuku (36 8420)

 

ČSN IEC 94-4: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 4: Mechanické vlastnosti pásku pro magnetický záznam (36 8420)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 8457 z 8.11.1972 v celém rozsahu.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: VUZORT, a.s., Praha, IČO 452 738 47 - Ing. Jiří Mentlík

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

© Český normalizační institut 1993
15283


Strana 2

SYSTÉMY PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU

POUŽÍVAJÍCÍ MAGNETICKÝ PÁSEK

Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy

a domácí použití

IEC 94-7


První vydání

 

1986

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

Úvod

Vysvětlivky

První oddíl - Všeobecně

Předmět normy

1

Druhý oddíl - Mechanické požadavky

Mechanické požadavky na kazetu pro záznam zvuku a její rozměry

12

Oblast štítku

12.1

Okénko

12.2

Identifikační otvory

12.3

Dráha a vedení pásku

12.4

Tření pásku v kazetě

12.5

Pevnost pásku v tahu

12.6

Pevnost uchycení pásku na středu

12.7

Přítlačka

12.8

Opěrná místa kazety

12.9

Průměr hnacího hřídele

12.10

Označení záznamových stop

13

Rozdělení a rozměry záznamových stop

14

Rozměry a umístění

14.1

Přiřazení

14.2

Třetí oddíl - Elektrické požadavky

Čtvrtý oddíl - Označení pásku a programu

Kazety bez záznamu

19.3

Obrázky

Dodatek A - Označování kazet


Strana 3

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

4) IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

 

Úvod

 

Tato norma byla zpracována Subkomisí 60A: Záznam zvuku, Technické komise IEC č. 60: Záznam.

 

Text této normy byl zpracován v následujících dokumentech:

 

 

Další informace je možno vyhledat ve Zprávách o hlasování, uvedených výše v tabulce.

 

V této normě jsou citovány následující publikace IEC:

 

IEC 94-1:1981: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky.

 

IEC 94-5:1988: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektrické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

 

Publikace IEC 94 a její doplňky jsou v revizi. Nová publikace IEC 94 bude rozdělena do několika částí, toto je Část 7. Jednotlivé části budou následující:

 

Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky 

Všeobecné: elektrické požadavky na systémy záznamu a reprodukce zvuku na magnetických páscích; mechanické požadavky na magnetický pásek; označování pásku; označování programu (Čtvrté vydání)

 

Část 2: Měřicí a nastavovací pásky 

Minimální požadavky na měrné pásky, určené pro nastavení a srovnávací měření snímacích charakteristik (První vydání 1975)


Strana 4

Část 3: Metody měření vlastností zařízení pro záznam a reprodukci zvuku. (První vydání 1979)

 

Část 4: Mechanické vlastnosti pásků pro magnetický záznam 

Stanovení vlastností a příslušné měřicí metody. Zařízení určená k měření mechanických vlastností magnetických pásků

 

Část 5: Elektrické vlastnosti pásků pro magnetický záznam 

Stanovení vlastností, měřicích metod a zařízení, určených k měření elektrických vlastností magnetických pásků pro analogový záznam a reprodukci zvuku

 

Část 6: Cívkové systémy 

Mechanické požadavky a rozměry, včetně cívek, středovek a rozdělení stop

 

Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití 

Mechanické požadavky a rozměry, včetně rozdělení stop (vychází z publikace IEC 94A, první vydání 1972)

 

Část 8: Kazety pro osmistopý magnetický pásek pro rozmnožované záznamy a domácí použití 

Mechanické požadavky a rozměry, včetně rozdělení stop (vychází z publikace IEC 94B, první vydání 1974)

 

Část 9: Kazety pro profesionální použití 

Mechanické požadavky a rozměry, včetně rozdělení stop

 

Část 10: Časový a adresní kód (první vydání 1987)

 

Vysvětlivky

 

Tato sedmá část Publikace IEC 94 se používá ve spojení se čtvrtým vydáním (1981) Publikace IEC 94-1: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek, Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky.

 

Číslování kapitol v této části je v souladu s číslováním v Publikaci IEC 94-1 a každý text, uvedený v této části pozměňuje text Publikace IEC 94-1. Neuvedení textu v této části znamená, že se použije příslušná kapitola Publikace IEC 94-1.


Strana 5

První oddíl - Všeobecně

 

1 Předmět normy

 

Tato norma se vztahuje pouze na kazety, určené pro záznam a reprodukci zvuku.

 

Zdroj: www.cni.cz