Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 628.94-712:614.8

December 1993

Svietidlá.
Časť 2: Osobitné požiadavky
Oddiel 19 - Svietidlá s priestupom vzduchu
(bezpečnostné požiadavky)

ČSN
EN 60 598-2-19

36 0600

 

 

mod IEC 598-2-19:1981 + Amdt 1:1987

 

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section 19 - Air-handling luminaires (safety requirements)

Luminaires. Deuxième partie: Règles particulières. Section 19 - Luminaires à circulation d'air (règles de sécurité)

Leuchten. Teil 2: Besondere Anforderungen. Hauptabschnitt 19 - Luftführende Leuchten (Sicherheitsanforderungen)

 

Táto norma obsahuje EN 60 598-2-19: 1989.

 

NÁRODNÝ PREDSLOV

 

Citované normy

EN 60 598-1 - dosiaľ nezavedená (pozri informáciu v ČSN 36 0600-1)

HD 21 S 2    - dosiaľ nezavedená

HD 22 S 2    - dosiaľ nezavedená

IEC 227       - dosiaľ nezavedená

IEC 245       - dosiaľ nezavedená

IEC 598-1    - zavedená v ČSN 36 0600-1 Elektrické svietidlá.

Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky (eqv IEC 598-1:1986)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz