Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.327.032.434:614.8:620.1

Leden 1994

ZAPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ
(JINÉ NEŽ DOUTNAVKOVÉ)
Všeobecné a bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 60 926

36 0296

 

 

mod IEC 926:1990

 

Starting devices (other than glow starters). General and safety requirements

Dispositifs d´amorcage (autres que starters à lueur). Prescriptions générales et prescriptions de sécurité

Startgeräte (andere als Glimmstarter). Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen

 

Tato norma obsahuje EN 60 926:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 81 zavedena v ČSN EN 60 081 Zářivky pro všeobecné osvětlování (idt, IEC 81) (36 0275)

IEC 155 zavedena v ČSN EN 60 155 Startéry pro zářivky (mod IEC 155) (36 0295)

IEC 188 zavedena v ČSN 36 0230 Vysokotlaké rtuťové výbojky (idt IEC 188)

IEC 192 dosud nezavedena

IEC 249 dosud nezavedena

IEC 249-1 dosud nezavedena

IEC 255-8 dosud nezavedena                                                                                    ½

IEC 317-1 dosud nezavedena

IEC 410 zavedena v ČSN ISO 2859-1 Statistická přejímka srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

IEC 417C dosud nezavedena

IEC 529 zavedena v ČSN IEC 529 Stupně krytí poskytované kryty (IP kód) (idt IEC 529)

IEC 598-1 zavedena v ČSN 36 0600-1 Elektrické svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky (eqv IEC 598-1:1986)

IEC 662 zavedena v ČSN 36 0240 Vysokotlaké sodíkové výbojky (idt IEC 662)

IEC 695-2-1 dosud nezavedena

IEC 695-2-2 dosud nezavedena

IEC 817 zavedena v ČSN IEC 817 Přístroj pro rázovou zkoušku a jeho kalibrace (36 1059) IEC 920 zavedena v ČSN IEC 920 Predradníky k trubicovým žiárivkám: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky (idt IEC 920) (36 0511)

IEC 922 zavedena v ČSN IEC 922 Predradníky k výbojkám (iným než trubicové žiarivky). Všeobecné a bezpečnostní požadavky (36 0513)

IEC 927 zavedena v ČSN EN 60 927 Zapalovací zařízení (jiné než doutnavkové). Výkonnostní požadavky (idt EN 60 927) (36 0297)

ISO 4046 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

EN 60 926 Starting devices (other than glow starters). General and safety requirements (Zapalovací zařízení (jiné než doutnavkové). Všeobecné a bezpečnostní požadavky)

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15312


Strana 2

Porovnání s IEC 926

V této normě je zavedená modifikovaná IEC 926:1990. Norma IEC se od této normy odlišuje v těchto článcích:

 

1. V EN 926:1990 chybí úvod z IEC 926:1990 tohoto znění:

 

ÚVOD

Tato norma obsahuje všeobecné a bezpečnostní požadavky na zapalovací zařízení pro zářivky a výbojky. Zahrnuje zapalovače (jiné než doutnavkové) a zapalovací zařízení.

 

Výkonnostní požadavky na provedení těchto zapalovacích zařízení jsou předmětem IEC 927.

 

POZNÁMKA - Bezpečnostní požadavky zajišťují, aby elektrické příslušenství, konstruované podle těchto požadavků, neohrožovalo bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku, je-li správně namontováno a udržováno a používá se pro ty účely, pro které bylo vyrobeno.

 

Tato norma platí pouze pro zapalovací zařízení používané s předřadníky a zdroji světla, které jsou mezinárodně nejžádanější.

 

2. V článku 4.1 se vypouští poznámka tohoto znění:

 

POZNÁMKA - Požadavky a odchylky povolené touto normou se zakládají na zkouškách výběru pro zkoušku konstrukce, předloženého pro tyto účely výrobcem. I když výběr vzorků splní zkoušku konstrukce, neznamená to, že celková výroba výrobce splní tuto bezpečnostní normu. Za shodnost výroby je odpovědný výrobce a ten může zavést kromě zkoušek konstrukce pravidelné zkoušky a kvalitativní záruky.

 

3. V článku 4.6 byl nahrazen novým textem druhý odstavec následujícího znění:

 

Zapalovací zařízení se považují za nevyhovující této normě, pokud nevyhoví víc než jeden vzorek jedné zkoušce. Jestliže v průběhu zkoušky nevyhoví jeden vzorek, tato a předešlé zkoušky, které mohou ovlivnit výsledky zkoušky, se zopakují na další sadě 3 vzorků, kdy musí všechny vzorky vyhovět opakovaným zkouškám.

 

4. V IEC není příloha ZA.

 

Výrobek splňuje požadavky IEC 926:1990, pokud splňuje tuto normu.

 

POZNÁMKA - Modifikované části textu EN (odlišné od IEC) jsou označeny svislou čarou na levé straně textu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. M. Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60926

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1990

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORMA


 

MDT 621.327.032.434:614.8:620.1

 

Deskriptory: Lighting equipment, discharge lamp, fluorescent lamp, starting device, safety requirements

 

ZAPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ (JINÉ NEŽ DOUTNAVKOVÉ)

Všeobecné a bezpečnostní požadavky (IEC 926:1990 modifikovaná)

 

Starting devices (other than glow starters). General and safety requirements  (IEC 926:1990 modified)

Dispositifs d´amorcage (autres que starters à lueur). Prescriptions générales et prescriptions de sécurité (CEI 926:1990 modifiée)

Startgeräte (andere als Glimm starter). Allgemeine und Sicherheits-anforderungen(IEC 926:1990 modifiziert)

 

Tato Evropská norma byla organizací CENELEC přijata 5. března 1990. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této Evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sektretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

 

 

 

Článek Strana

 

 

 

1.

Předmět normy

4

2.

Definice

4

3.

Všeobecné požadavky

6

4.

Všeobecné poznámky ke zkouškám

6

5.

Třídění

6

6.

Značení

6

 

 

 

ODDÍL DRUHÝ - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

 

 

 

7.

Ochrana proti náhodnému dotyku živých částí

7

8.

Svorky

7

9.

Ustanovení pro zemnění

7

10.

Konstrukce

8

11.

Odolnost proti prachu a vlhkosti

8

12.

Izolační odpor a elektrická pevnost

8

13.

Poruchové stavy

9

14.

Oteplení samostatných zapalovacích zařízení

10

15.

Impulsní napětí zapalovačů

11

16.

Mechanická pevnost

11

17.

Šrouby, části vedoucí proud a spoje

11

18.

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

11

19.

Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

12

20.

Odolnost proti korozi

13

 

 

 

PŘÍLOHA A Zkouška určující, zda vodivá část je živou částí, která může způsobit náhodný dotyk

14

 

 

 

PŘÍLOHA B Zkouška mechanické pevnosti

15

 

 

 

OBRÁZKY

16

 

 

 

PŘÍLOHA ZA (normativní) Jiné mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na příslušné evropské normy

19

 

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

 

1. Předmět normy

 

Tato norma uvádí všeobecné a bezpečnostní požadavky na zapalovací zařízení (zapalovače a startéry) pro zářivky a jiné výbojky na střídavé provozní napětí do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz, která produkují zapalovací impulsy do 5 kV a používají se v kombinaci se zdroji světla s předřadníky, uvedenými v IEC 81, 188, 192, 662, 920 a 922.

 

POZNÁMKA - Norma na halogenidové výbojky se připravuje.

 

Tato norma zahrnuje také zapalovače pro zdroje světla, které dosud nebyly normalizovány.

 

Nevztahuje se na doutnavkové zapalovače nebo zapalovací zařízení, která jsou součástí výbojek, nebo která se provozují ručně. Předžhavovací transformátory pro zářivky jsou obsaženy v IEC 920.

 

Požadavky na zapalovací zařízení, která produkují pulsy vyšší než 5 kV, se připravují.

 

Zkoušky, uvedené v této normě, jsou zkoušky konstrukce. Požadavky na zkoušení jednotlivých zapalovacích zařízení během výroby nejsou uvedeny.

 

POZNÁMKA - Doutnavkové zapalovače jsou uvedeny v IEC 155.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz