Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 628.1.032:663.6

Únor 1994

Jakost vod
SUROVÁ VODA PRO ÚPRAVU
NA PITNOU VODU

ČSN 75 7214


 

 

 

Water quality. Raw water for treatment at drinking water. Classification

Qualité de l'eau. Eau brute déstinée au traitement à l'eau potable. Classification

Wasserqualität. Rohwasser für Trinkwasseraufbereitung. Klassifikation

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví ČR a ministerstva životního prostředí ČR na základě jejich požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6521 Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda

ČSN 75 7211 Jakost vod. Pitná voda. Kontrola jakosti při dopravě, akumulaci a distribuci

ČSN 75 7212 Jakost vod. Kontrola jakosti vod při úpravě na pitnou vodu

ČSN 75 7221 Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod

 

Další souvisící normy

ČSN 75 7220 Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7241 Kontrola jakosti odpadních a zvláštních vod

ČSN 83 0520 Fyzikálně chemický rozbor pitné vody

ČSN 83 0521 Mikrobiologický rozbor pitné vody

 

Vypracování normy

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., lČO 020 711, Ing. Ladislav Žáček, DrSc.

Hydroprojekt, a. s., Praha, IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Jana Fikarová

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15332


Strana 2

1 Předmět  normy

 

Tato norma platí pro posuzování jakosti surové vody z vodních zdrojů z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou ve vztahu k použité technologii.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz