Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 551.5:621.3

Prosinec 1993

KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ
Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě
Srážky a vítr

ČSN
IEC 721-2-2
HD 478.2.2

03 8900

 

 

 

Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature Precipitation and wind

Classification des conditions d'environnement. Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature. Précipitations et vent

Klassifizierung von Umweltbedingungen. Teil 2: Natürliche Einflüsse. Niederschläge und Wind

 

Tato norma obsahuje IEC 721-2-2:1988 a zavádí HD 478.2.2 S1: 1990, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 721-2-2: 1988.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

 

This standard contains IEC Publication 721-2-2:1988 and implements HD 478.2.2 S1:1990, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 721-2-2:1988.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

This standard applies for certification within IEC Systems.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 721-1:1981 byla nahrazena druhým vydáním IEC 721-1: 1990, jejíž zavedení se připravuje do ČSN IEC 721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti. Do doby jejího zavedení se v případě potřeby použije přímo originál normy IEC, který je dostupný v ČSNI.

IEC 721-3 se skládá z několika dílčích norem, jejichž zavedení se připravuje do ČSN IEC 721-3 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti (03 8900).

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 721-2-2:1991 Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature. Precipitation and wind

(Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Srážky a vítr)

CEN/CENELEC HD 478.2.2 S1:1990 * IEC 721-2-2:1988 * Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature. Precipitation and wind

(Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Srážky a vítr)

 

ã Český normalizační institut, 1993
15348


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: DATTEL, spol. s r. o., IČO 41191196 -- RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

Klasifikace podmínek prostředí

IEC 721-2-2

Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě

První vydání

Srážky a vítr

1988


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

3

1

Rozsah platnosti

5

2

Předmět normy

5

3

Všeobecně

5

3.1

Srážky

5

3.2

Vítr

6

4

Charakteristiky

6

4.1

Déšť

6

4.2

Krupobití

7

4.3

Sníh

7

4.4

Vítr

7

5

Klasifikace

8

5.1

Normální déšť

8

5.2

Déšť hnaný větrem

8

5.3

Tvorba ledu

8

5.4

Krupobití

9

5.5

Zatížení sněhem

9

5.6

Vánice

9

5.7

Síla větru

10

Obrázky

11

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní předpisy dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

Tato norma byla připravena technickou komisí TC 75: Klasifikace podmínek prostředí.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

Pravidlo šesti měsíců Zpráva o hlasování

  75(CO)41    75(CO)46

 

Úplné informace týkající se hlasování o schválení této normy jsou obsaženy v uvedené zprávě o hlasování.


Strana 4

Tato norma náleží do druhé části souboru norem týkajících se těchto oborů:

- Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (IEC 721-1)

- Podmínky prostředí vyskytující se v přírodě (IEC 721-2)

- Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (IEC 721-3)

 

Odkazy na normy

IEC 721-1:1981 Classification of environmental conditions. Part 1: Classification of environmental parameters and their severities

(Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Klasifikace parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti)

IEC 721-3: Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities

(Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti)


Strana 5

1 Rozah platnosti

 

V této části normy se uvádějí základní vlastnosti, charakteristické veličiny a klasifikace podmínek prostředí závislých na srážkách a větru, které jsou významné pro elektrotechnické výrobky.

 

Norma se používá jako základní materiál při výběru vhodných stupňů přísnosti parametrů, které se vztahují ke srážkám a větru, vhodných pro různá použití výrobku.

 

Při výběru stupňů přísnosti parametrů týkajících se srážek a větru pro použití výrobku se mají používat hodnoty uvedené v IEC 721-1.

 

2 Předmět normy

 

Účelem normy je definovat charakteristiky srážek a větru, jež jsou základem pro stanovení stupňů přísnosti, kterým budou výrobky pravděpodobně vystaveny během přepravy, skladování a použití.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz