Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 744.43:621.753.1:003.6

Únor 1994

Technické výkresy
TOLEROVÁNÍ DÉLKOVÝCH A ÚHLOVÝCH
ROZMĚRŮ
Předepisování na výkresech

ČSN
ISO 406

01 3136

 

 

 

Technical drawings. Tolerancing of linear and angular dimensions

Dessins techniques. Tolérancement de dimensions linéaires et angulaires

Technische Zeichnungen. Tolerierung der Linear- und Winkelausmabe

 

Tato norma obsahuje ISO 406:1987

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 129 dosud nezavedena

ISO 3098/1 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3115 Písmo pro technické výkresy. Základní požadavky

ČSN 01 3130 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení

ČSN 01 4201 Soustava tolerancí a uložení. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek

ČSN 01 4202 Soustava tolerancí a uložení. Toleranční pole a doporučená uložení ČSN

ČSN 01 4270 Tolerance úhlů

ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance.Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN ISO 2768-2 Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3136 ze 3. 9. 1981 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma neuvádí všechny způsoby zápisu mezních úchylek, které uváděla ČSN 01 3136:1981.

 

Vysvětlivky k citovaným normám

ISO 129 - je obsažena v ČSN 01 3130 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení

ISO 3098/1 - je obsažena v ČSN 01 3115 Písmo pro technické výkresy. Základní požadavky a v ČSN 01 3116 Písmo pro technické výkresy. Latinská abeceda

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORMCONSULT, IČO 43014259, Ing. F. Drastík

Technická normalizační komise: TNK 1 Technické výkresy.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

ã Český normalizační institut, 1993
15351


Strana 2

TECHNICKÉ VÝKRESY.

ISO 406

TOLEROVÁNÍ DÉLKOVÝCH A ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ

Druhé vydání

1987-10-01


 

MDT 744.43:621.753.1:003.62

 

Deskriptory: drawings, technical drawings, dimensioning, dimensional tolerances, angular tolerances, designation

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem se uskutečňuje prostřednictvím technických komisí ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro nějž je technická komise ustavena, má právo být zastoupen v této komisi. Prací se mohou účastnit i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Uživatelé musí mít na zřeteli skutečnost, že všechny mezinárodní normy podléhají revizím, a že každý odkaz na mezinárodní normu se vztahuje na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

Mezinárodní normu ISO 406 vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technické výkresy.

 

0 Úvod

 

V této mezinárodní normě jsou všechny kóty a mezní úchylky na obrázcích psány šablonou kolmým písmem. Tyto údaje mohou být psány i volně rukou nebo písmem šikmým, aniž by to mělo vliv na význam předpisu.

 

Písmo (poměrné velikosti a rozměry) viz ISO 3098/1.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma stanoví zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů na technických výkresech. Zápis těchto úchylek nemusí nutně znamenat užití určitého způsobu výroby nebo měření.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz