Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 648.33-83:614.8

Únor 1994

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH
SPOTŘEBIČOV PRE DOMÁCNOSŤ
A NA PODOBNÉ ÚČELY
Časť 2: Osobitné požiadavky pre
bubnové sušiče (obsahuje zmenu A1:1990)

ČSN
EN 60 335-2-11
+A1

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-11:1984

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for tumbler dryers

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les sèche-linge à tambour

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Trommeltrockner

 

Táto norma obsahuje EN 60 335-2-11:1990 a zmenu A1:1990.

Táto norma je preložená z francúzskeho znenia bez redakčných zmien.

This standard contains EN 60 335-2-11:1990 and amendment A1:1990.

This standard is translated from French version without editorial change.

 

Do té doby platí spolu s ČSN EN 60 335-2-11 ze srpna 1997.

 

Národný predhovor

 

Tato norma je výsledkem řešení normalizačního úkolu technické normalizace na r. 1992, schváleného Federálním úřadem pro normalizaci a měření.

Návrh normy byl projednán a předložen ke schválení ve slovenštině.

Z technických a ekonomických důvodů se v tomto zvláštním případě norma vydává v původním jazyce zpracovatele bez překladu do češtiny.

 

Citované normy

EN 60 335-1:1988 zavedena v ČSN EN 60335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (v návrhu)

IEC 252:1975  dosiaľ nezavedená

HD 243:1989  dosiaľ nezavedená

 

Ďalšie súvisiace normy

ČSN 36 1050 časť 1:1990 Elektrické spotrebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 335-1:1976, eqv STV SEV 1110-86)

 

Obdobné medzinárodné, regionálne a zahraničné normy

IEC 335-2-11:1984 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for tumbler dryers (Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče) (neq EN 60 335-2-11:1990, eqv BS 3456:Part 202:Section 202.11: :1990, neq DIN VDE 0700 Teil 11:1992, eqv NF C73-811:1990)

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15360


Strana 2

DIN VDE 0700 Teil 11:1992 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Anforderungen für Trommeltrockner (Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče) (eqv EN 60 335-2-11:1989, eqv EN 60 335-2-11 A1:1990, neq IEC 335-2-11:1984, neq IEC 335-2-11 AMD 1:1990)

NF C73-811, NF EN 60 335-2-11:1990 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les sèche-linge à tambour (Norme europeenne EN 60 335-2-11) (Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče) (EN 60 335-2-11) (idt EN 60 335-2-11:1989, eqv IEC 335-2-11:1984) NF C73-811, NF EN 60 335-2-11 AM1:1991 Additif l à la norme NF C73-811 de mars 1990 (Zmena A1 k európskej norme EN 60 335-2-11)

BS 3456:Part 202: Section 202.11:1990 EN 60 335-2-11:1989 Specification for safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements. Tumbler dryers (Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Osobitné požiadavky. Bubnové sušiče) (idt EN 60 335-2-11:1989, eqv IEC 335-2-11:1984)

 

Porovnanie s IEC 335-2-11:1984

Odchýlky EN 60 335-2-11:1990 od IEC 335-2-11:1984 sú vyznačené zvislou čiarou na ľavom okraji strany a údaje zmeny l:1990 sú označené dvoma zvislými čiarami na ľavom okraji strany. EN 60 335-2-11:1990 neobsahuje zmenu 2:1991 IEC 335-2-11:1984.

 

Vypracovanie normy:

Spracovateľ: ROZVOJ, spol. s r. o., Piešťany, IČO 00643424 Mária Nováková

Technická normalizačná komisia: TNK 33: Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie

Pracovník Inštitútu pre technickú normalizáciu: Helena Musilová


Strana 3

EURÓPSKA NORMA

EN 60 335-2-11

EUROPEAN STANDARD

Apríl 1989

NORME EUROPÉENNE

+A1

EUROPÄISCHE NORM

November 1990


 

MDT: 621.365.64-621-83:64:614-8.004-1-777:621.396-669.8

Nahrádza HD 2680 S2

 

Deskriptory: household electrical appliances, tumbler dryer, protection against electric shocks, fire protection against mechanical hazards.

 

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV PRE DOMÁCNOSŤ A NA PODOBNÉ ÚČELY

Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče (IEC 335-2-11:1984, tretie vydanie, mod) (Zmena A1:1989 IEC 335-2-11:1984, mod)

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for tumbler dryers (IEC 335-2-11:1984, 3rd edition modified) (Amendment 1:1989 to IEC 335-2-11:1984, modified)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulierès pour le sèche-linge à tambour (IEC 335-2-11:1984, modifiée + modification 1:1989) (incult l'amendment A1:1990)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Trommeltrockner (IEC 335-2-11:1984, modifiziert + Änderung 1:1989) (enthält Änderung A1:1990)

 

Táto európska norma bola prijatá organizáciou CENELEC 6. decembra 1989 a zmena A1 11. júna 1990.

 

Členovia CENELEC sú povinní plniť požiadavky rokovacieho poriadku CENELEC, v ktorom sú stanovené podmienky, za ktorých je potrebné dať tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien štatút národnej normy.

 

Aktualizované zoznamy týchto národných noriem s ich bibliografickými odkazmi sú na vyžiadanie v Ústrednom sekretariáte CENELEC alebo u ktoréhokoľvek člena CENELEC.

 

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej a nemeckej). Verzia v akomkoľvek inom jazyku urobená na zodpovednosť člena CENELEC prekladom do jeho vlastného jazyka a oznámená Ústrednému sekretariátu CENELEC má rovnaký štatút ako oficiálna verzia.

 

Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komisie Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Luxemburska, Nemecka, Nórska, Portugalska, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Talianska.

 

CENELEC

 

Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike

European committee for electrotechnical standardization

Comité Européen de normalisation électrotechnique

Europäische Komitee für elektotechnische Normung

 

Ústredný sekretariát: rue Bréderode, 2, B-1000 Bruxelles


Strana 4

Základné údaje

 

Návrh na prevzatie tretieho vydania IEC 335-2-11 dokument CENELEC/TC 61 (SEC) 439 bol rozoslaný po vykonaní opytovacej akcie v marci 1985.

 

Tento návrh bol prerokovaný na zasadaní v Zandvoorte, ktoré sa konalo v júni 1986. Počas zasadania sa rozhodlo predložiť návrh EN 60 335-2-11. Táto akcia sa začala v máji 1988.

 

Text tohto návrhu bol schválený technickou komisiou CENELEC 6. decembra 1988.

 

Návrh na prevzatie zmeny č. 1 k IEC 335-2-11 dokument CLC/TC 61 (SEC), 580, 641 a 660 bol rozoslaný po vykonaní opytovacej akcie v auguste 1987 a v marci a v septembri 1988.

 

Tento návrh bol prerokovaný na zasadaní v Neusedli v máji 1988 a v novembri 1988 a v máji 1989 v Bruseli. Počas zasadaní bolo rozhodnuté predložiť návrh zmeny k EN 60 335-2-11 na hlasovanie. Táto akcia sa začala v novembri 1989.

 

Text tohto návrhu bol schválený technickou komisiou CENELEC 11. júna 1990.

 

Predhovor

 

Túto európsku normu vypracovala technická komisia č. 61 CENELEC.

Platia tieto termíny:

 

- dátum oznámenia                (doa)   1989-06-01

- najneskorší termín vydania     (dop)   1989-12-01

- dátum zrušenia sporných

  národných noriem               (dow)   1990-09-01

 

Zmenu A1:1990 vypracoval sekretariát technickej komisie č. 61 CENELEC.

 

Platia tieto termíny:

- dátum oznámenia                (doa)   1991-01-01

- najneskorší termín vydania     (dop)   1991-07-01

- dátum zrušenia sporných

  národných noriem               (dow)   1993-07-1

 

Táto európska norma nahrádza HD 268 S2.

 

Pre výrobky, ktoré podľa osvedčenia predloženého výrobcom alebo certifikačnou organizáciou boli v súlade s EN 60 335-2-11:1989 pred dátumom 1993-07-01 sa môže používať táto stará norma pri výrobe až do 1998-07-01.

 

Táto norma sa musí používať spoločne s EN 60 335-1:1988 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky i s jej zmenami A2:1988, A5:1989 a A6:1989.

 

Ak nie je v texte tejto časti žiadna zmienka o určitom článku z časti 1, platí tento článok, ak je to vhodné. Ak je uvedené „doplnok", „zmena" alebo „nahrádza sa", potrebné je tento článok z časti 1 príslušne zmeniť.

 

Články dopĺňajúce články v IEC 335-1 sú číslované od čísla 101.

Články dopĺňajúce články v IEC 335-2-11 sú číslované od čísla 601.

 

Všeobecné zmeny CENELEC oproti IEC 335-2-11:1984 sú vyznačené zvislou čiarou na ľavom okraji strany.

 

V dôsledku prevzatia zmeny č.1 k IEC 335-2-11:1984 sú zmeny v EN 60 335-2-11, týkajúce sa článkov 11.6, 11.7, 19.1, 20.601 a 22.2 zrušené. V súvislosti s tým sa rušia zvislé čiary na okraji v EN 60 335-2-11, ktoré vyznačujú zmenu CENELEC oproti IEC 335-2-11 pre príslušné články.

 

Osobitné národné podmienky (snc), ktoré do tejto európskej normy zavádzajú národné odchýlky, sú uvedené v prílohe ZX a dopĺňajú články v EN 60 335-1.

 

Národné odchýlky od tejto európskej normy sú uvedené v prílohe ZY a dopĺňajú články v EN 60 335-1.

 

Iné publikácie citované v tejto zmene:

HD 243:1989 Grafické symboly používané na materiály (pozri IEC 471:1975).

 

V tejto norme sú použité tieto typy písma:

- vlastné požiadavky: antikva,

- skúšobné ustanovenia: kurzíva,

- vysvetlivky: petit.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz