Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.3.004.5

Únor 1994

ELEKTRICKÉ PŘEDPISY
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÁST 6: REVIZE
KAPITOLA 61: Postupy při výchozí revizi

ČSN 33.2000-6-61
HD 384.6.61


 

 

mod IEC 364-6-61:1986

 

Electrical equipment and installations. Part 6: Verification Chapter 61: Initial verification procedures

Matériel et installations électriques. Sixième partie: Vérification. Chapitre 61: La procedure pour vérification à la mise en service

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 6: Überprüfung Kapitel 61: Inbetriebsetzungsprüfung

 

V této normě jsou zapracovány údaje z IEC 364-6-61:1986 a dodatku 1:1993. „Elektrické instalace v budově Část 6: Revize. Kapitola 61: Postup při výchozí revizi" a z HD 384.6.61 S1:1992.

 

Údaje, které jsou do normy doplněny jsou označeny písmenem „N" v čísle článku a tabulky, národní poznámky jsou označeny písmenem „N" za slovem poznámka. Národní přílohy jsou označeny písmeny počínaje písmenem „K" za písmenem „N".

 

Údaje souhlasné s IEC 364-6-61:1986 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 
15361

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Kapitola 61. Výchozí revize

 

 

 

610

Všeobecně

6

610.N1

Revize

6

 

 

 

611

Všeobecně o prohlídce

6

 

 

 

612

Všeobecně o zkoušení a měření

7

612.1

Obecně

7

612. N1

Zkoušení

8

612. N2

Měření

8

Tabulka 61-NK-Přehled norem pro měření

8

 

 

 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ NEZÁVISLÁ NA DRUHU SÍTĚ

612.1N1

Bezpečná malá napětí (SELV, PELV)

9

612.1N1.1

Prohlídka

9

612.1N1.2

Zkoušení

9

612.1N1.3

Měření

9

612.1N2

Funkční malé napětí (FELV)

9

612.1N2.1

Prohlídka

9

612.1N2.2

Zkoušení

9

612.1N2.3

Měření

10

612.1N3

Ochrana izolací

10

612.1N3.1

Prohlídka

10

612.1N3.2

Zkoušení

10

 

 

 

 

 


Strana 2

612.1N3.3

Měření

10

612.1N4

Prostory se sníženým nebezpečím úrazu elektrickým proudem

10

612.1N4.1

Prohlídka

10

612.1N4.2

Zkoušení

10

612.1N4.3

Měření

11

 

 

 

612.2

Spojitost ochranných vodičů, vodičů pro pospojování a vodičů k vyrovnání potenciálu

11

612.2N1

Prohlídka

11

612.2N2

Zkoušení

11

612.2N3

Měření

11

 

 

 

612.3

Izolační odpor elektrického zařízení

11

Tabulka 61A Minimální hodnoty izolačního odporu

12

 

 

 

612.4

Ochrana oddělením obvodů

12

612.4N1

Prohlídka

12

612.4N2

Zkoušení

12

612.4N3

Měření

13

 

 

 

612.5

Odpor podlahy a stěn

13

 

 

 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁVISLÁ NA DRUHU SÍTĚ

612.6

Ochrana samočinným odpojením od zdroje

13

612.6N1

Postupy společné pro sítě TN, TT a IT

13

612.6N1.1

Prohlídka

13

612.6N1.2

Zkoušení

14

612.6N1.3

Měření

14

612.6.1

Všeobecně o ověření splnění podmínek

14

a) pro sítě TN

14

aN1 Prohlídka

14

aN2 Zkoušení

14

aN3 Měření

14

b) pro sítě TT

15

bN1 Prohlídka

15

bN2 Zkoušení

15

bN3 Měření

15

c) pro sítě IT

15

cN1 Ověření účinnosti ochranných opatření při první poruše

16

cN1.1 Prohlídka

16

cN1.2 Zkoušení

16

cN1.3 Měření

16

cN2 Ověření účinnosti ochrany při druhé poruše

16

cN2.1 Ochrana pospojováním a zařízením pro sledování izolačního stavu

16

cN2.1.1 Prohlídka

16

cN2.1.2 Zkoušení

16

cN2.1.3 Měření

16

cN2.2 Odpojení podle podmínek sítě TN

16

cN2.2.1 Prohlídka

16

cN2.2.2 Zkoušení

16

cN2.2.3 Měření

17

cN2.3 Odpojení podle podmínek sítě TT

17

cN2.3.1 Prohlídka

17

cN2.3.2 Zkoušení

17

cN2.3.3 Měření

17

612.6.1N1

Odpojené napětí při zemním zkratu některého pracovního vodiče

17

612.6.2

Měření odporu uzemnění

17

612.6.3

Měření impedance smyčky

18

612.6.4

Měření odporu ochranných vodičů

18

Tabulka 61A bis - Předpokládané dotykové napětí v závislosti na časech odpojení

19

612.6N5

Zkoušky při ochraně proudovýmh chráničem

19

 

 

 

612.7

Zkouška zapojení přístrojů

19

612.7N1

Zjišťování sledu fází třífázových zásuvek

19

 

 

 


Strana 3

SAMOSTATNÉ PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY A OVĚŘENÍ

612.8

Zkouška elektrické pevnosti

20

612.8.1

Všeobecně

20

612.8.2

Hodnoty zkušebních napětí

20

 

 

 

612.9

Funkční zkoušky

20

 

 

 

612.10

Ověřené ochrany proti tepelným účinkům

20

 

 

 

612.11

Ověření úbytku napětí

20

Příloha A Metoda měření izolačního odporu podlah a stěn

21

Příloha B Ověření funkce proudových chráničů

23

Příloha C Měření odporu zemniče

25

Příloha D Měření impedance smyčky

26

Příloha NK Tabulky s hodnotami pro prvky jistící proti nadproudům, proudové chrániče, odpory uzemnění

28

 

PŘEDMLUVA

 

V této normě jsou zapracovány údaje z IEC 364-6-61:1986. Protože IEC nemá zatím zpracovanou obecnou normu o revizích, v části 6 stanoví obecné požadavky revize elektrických zařízení ČSN 33 1500.

 

Norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364 podle programu a struktury uvedených v IEC 364-1 (připravovaná ČSN 33 2000-1).

 

Odvolávky na články, které nejsou v této normě a u nichž není uvedeno číslo normy, jsou články jednotlivých částí, kapitol nebo oddílů tohoto souboru. Pod čarou jsou uvedeny články dosud platných ČSN, které budou tímto souborem nahraženy.

 

Údaje souhlasné s IEC 364-6-61:1986 jsou označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky, tabulky, obrázku, přílohy apod. jako v této IEC.

 

Údaje, které jsou oproti IEC doplněny tak, aby byla vyjádřena návaznost na znění IEC. To platí i v případech, kdy byly do normy převzaty údaje z cizích norem (regionálních, národních).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz