Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.37.001.365

Únor 1994

ELEKTORMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
- VŠEOBECNÁ NORMA
TÝKAJÍCÍ SE VYZAŘOVÁNÍ
Část 1: Prostory obytné, obchodní
a lehkého průmyslu

ČSN
EN 50 081-1

33 3433

 

 

 

Electromagnetic compatibility - Generic emission standard Part 1: Residential, commercial and light industry

Compatibilité électromagnétique. Norme générique émission Partie 1: Résidentiel, commercial, industrie légére

Elektromagnetische Verträglichkeit - Fachgrundnorm Störaussendung. Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinindustrie

 

Tato norma obsahuje EN 50081-1:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(161): 1990 zavedena v ČSN IEC 50(161): Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita (33 4201)

IEC 555-1: 1982   dosud nezavedena

IEC 555-2: 1982 zavedena v ČSN IEC 555-2 Rušení v distribučních sítích způsobené domácími spotřebiči a podobnými elektrickýmí zařízeními. Část 2: Harmonické (33 3442)

IEC 555-3: 1982   dosud nezavedena (odpovídá ČSN EN 60555-3+A1 Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 3: Kolísání napětí (33 3443))

EN 60555-1: 1987  dosud nezavedena

EN 60555-2: 1987  dosud nezavedena

EN 60555-3: 1987 zavedena v ČSN EN 60555-3+A1 Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 3: Kolísání napětí (33 3443)

EN 55014: 1987    dosud nezavedena

EN 55022: 1987    dosud nezavedena

CISPR 14: 1985    dosud nezavedena

CISPR 22: 1985    dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15366


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 33 4200 Ochrana radiového příjmu před rušením. Základní ustanovení

ČSN 33 4210 Přístroje pro měření rušení. Technické požadavky a metody zkoušek

ČSN 33 4230 Odrušení radiových přijímačů. Meze rušení a měřící metody

ČSN 34 2860 Předpisy pro odrušení elektrických strojů, přístrojů  a zařízení

ČSN 34 2890 Předpisy pro odrušení zářivkových svítidel

ČSN 34 2855 Předpisy pro odrušení zdrojů krátkodobých rušení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS EN 50081-1:1992 Electromagnetic compatibility. Generic emission standard. Residential, commercial and light industry. Elektromagnetická kompatibilita. (Všeobecná norma pro vyzařování. Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu)

OEVE EN 50081-1 Electromagnetic compatibility – Generic emission standard. Part 1: Residential, commercial and light industry (Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma pro vyzařování. Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EMCING, Ing. Ivan Kabrhel, CSc., soukr. f., IČO 10420991, Zahradní 912, 468 51 Smržovka

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50081-1

EUROPEAN STANDARD

Leden 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.37.001.365

 

Deskriptory: Radiodisturbances, elektromagnetic compatibility, tests, equipment protection

 

Elektromagnetická kompatibilita - všeobecná norma týkající se vyzařování Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

 

Electromagnetic compatibility - Generic emission standard Part 1: Residential, commercial and light industry

Compatibilité électromagnétique Norme générique émission Partie 1: Résidentiel, commercial, industrie légére

Elektromagnetische Verträglichkeit - Fachgrundnorm Störaussendung. Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinindustrie

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 10.12.1991. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je nutné této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francozské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu má stejný status, jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické normalizační komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

 

_______________

1992 Copyright - Všechna práva vyhrazena členům CENELEC

Ref. No. EN 50081-1:1992 E


Strana 4

Úvod

 

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 110. Byla předložena členům CENELEC ke schválení v únoru 1991 a byla přijata 10. 12. 1991 všemi členy s výjimkou Rakouska, jako EN 50081-1.

 

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy            (dop) 1992-06-01

- nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem   (dow) 1992-12-31

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah použití

4

2

Odkazy na normy

5

3

Účel

5

4

Definice

5

5

Popis prostředí

6

6

Podmínky při měření

6

7

Dokumentace pro zákazníka/uživatele

7

7.1

Dokumentace, která musí být zákazníkovi/uživateli dodána

7

7.2

Dokumentace, která musí být poskytnuta zákazníkovi/uživateli na vyžádání

7

8

Použitelnost

7

9

Mezní hodnoty vyzařování

7

Příloha A (informativní)

9

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

Tato norma stanovující požadavky na vyzařování platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu, jak je blíže popsáno v kapitole 5, pro které neexistují předmětové normy nebo normy pro skupinu předmětů, týkající se vyzařování. Přístroje určené pro vysílání elektromagnetické energie pro radiokomunikační účely jsou z této normy vyloučeny.

 

Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah 0 Hz až 400 GHz.

 

Tam, kde existují předmětové normy nebo normy pro skupinu předmětů, týkající se EMC, je jim nutné dát přednost ve všech ohledech před touto všeobecnou normou.

 

Požadavky na vyzařování byly vybrány tak, aby bylo zajištěno, že rušení běžně generované přístroji v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu nepřekročí úroveň, která by mohla zabránit jiným přístrojům v činnosti, pro kterou jsou určeny. Poruchové stavy přístrojů nejsou brány v úvahu.

  Předpokládá se, že přístroje instalované v prostorách, pro které je tato norma určena, jsou připojeny přímo do veřejné rozvodné sítě nízkého napětí nebo ke zdroji stejnosměrného napětí vloženému mezi přístroj a veřejnou rozvodnou síť nízkého napětí. Na přístroje určené k připojení do průmyslových rozvodných sítí nebo ke zvláštním napájecím zdrojům se vztahuje jiná všeobecná norma.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz