Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 771.531.35:658.788.4

Březen 1994

Kinematografie
ZNAČENÍ OBALŮ FILMOVÉ SUROVINY
A MAGNETICKÝCH FILMŮ
Určení minimální informace

ČSN
ISO 3042

19 8005

 

 

 

Cinematography - Labelling of containers for raw stock motion-picture films and magnetic films - Minimum information specifications

Cinématographie - Étiquetage des boites pour films cinématographiques et magnetiques vierges - Spécifications minimales d'information

Kinematographie - Die Kennenzeichungen der Packung der Filmrohstoffe und Magnetfilmen - Die Anforderungen an die Mindestinformationen

 

Tato norma obsahuje ISO 3042:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 69:1990  dosud nezavedena

ISO 486:1988  dosud nezavedena

ISO 491:1988  dosud nezavedena

ISO 1039:1988  dosud nezavedena

ISO 1700:1988  dosud nezavedena

ISO 4246:1984  dosud nezavedena

 

Další souvisicí normy

ČSN 66 6510  Fotografické materiály. Kinematografické filmy. Rozměry

ČSN 66 6903  Fotografické materiály. Středovky pro kinematografické filmy a perforované magnetické filmy. Základní rozměry a technické požadavky

ČSN 66 6402  Druhy halogenidostříbrnných fotografických materiálů. Názvosloví

ČSN 66 6402 Část 2 Fotografie. Součásti fotografických materiálů. Názvosloví

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 15 501  Film 35 mm, Rohfilm, Lochformen, Masse, Verwendung (Film 35 mm, filmová surovina, druhy perforace, rozměry, použití)

DIN 15 576 Teil 1 Angaben über Kine und Magnetfilme, Wickungsrichtung und Schichtlage (Údaje o kinematografických a magnetických filmech, směr vinutí a poloha emulze)

DIN 15 851 Teil 1 Film 8 mm, Rohfilm, Masse für Film 8 mm und doppel - 8 -Film (Film 8 mm, filmová surovina, rozměry filmu 8 mm a dvojitého filmu 8 mm)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT, a. s., ONS, Praha, IČO 45273847, Ing. Josef Krůs, CSc.

Technická normalizační komise:TNK 45 Fotografie a kinematografie

Pracovník Českého normalizačního intistutu: Jindra Bouřilová

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15438


Strana 2

KINEMATOGRAFIE - ZNAČENÍ OBALŮ

ISO 3042

FILMOVÉ SUROVINY A MAGNETICKÝCH FILMŮ

Třetí vydání

URČENÍ MINIMÁLNÍ INFORMACE

1992-10-01


 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují obvykle technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijatých technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 3042 byla připravena technickou komisí ISO/TC 36  Kinematografie.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 3042:1983), které bylo z technického hlediska revidováno.

Dodatky A a B této mezinárodní normy jsou jen informativní.

 

1  Předmět normy

 

Tato norma určuje minimální informace.které musí být uvedeny pro určení obsahu obalů filmové suroviny a magnetických filmů.1)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz