Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

91.100.50

Březen 1994

Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem

ČSN EN 29048


72 2340

 

 

idt ISO 9048:1987

 

Building costruction. Jointing products. Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus

Construction immobiliere. Produits pour joints. Détermination de l'extrudabilité des mastics au moyen d'un appareil normalisé

Hochbau. Fugendichstoffe. Bestimmung der Verarbeitbarkeit von Dichtstoffen mit gonormtem Gerät

 

Tato národní norma je identická s EN 29 048:1990, která byla převzata ISO 9048:1987 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This standard is identical with EN 29 048:1990, which took ISO 9048:1987 over, and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 6927 zavedena v ČSN EN 927 Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty - tmely. Názvosloví (72 2330)

 

ISO 228-1 v ČSN dosud nezavedena

 

ISO 8394 zavedena v ČSN EN 28394 Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty - tmely. Stanovení vytlačovatelnosti tmelů (72 2337)

 

ISO 2009 v ČSN dosud nezavedena

 

ISO 2338 v ČSN dosud nezavedena

 

Obdobná mezinárodní norma

 

ISO 9048:1987 Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus (Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení vytlačovatelnosti tmelů standardním přístrojem)

 

Porovnání s ISO 9048:1987

 

ČSN EN 29 048 je českým překladem EN 29 048:1990. Od ISO 9048:1987 se liší formálním uspořádáním úvodní části. Texty obou norem jsou technickým obsahem a textovým členěním shodné včetně číslování kapitol. Při překladu EN 29 048 z její německé verze do českého jazyka bylo přihlédnuto k odchylkám ve vyjadřování od anglické verze ISO 9048.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 015679, Ing. Vlastimil Grabmüller

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Růžena Straková

 

© Český normalizační ústav, 1993
15457


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM

EN 29 048


Listopad 1990

 

MDT 691.587:620.179.5

 

Deskriptory: buildings, joints, sealing materials, putty, tests, determination, extrudability, test equipment

 

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

 

TĚSNÍCÍ HMOTY - TMELY

 

Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem (ISO 9048:1987)

 

Building construction - Jointing

products - Determination of

extradability of sealants using

standardized apparatus

(ISO 9048:1987)

 

Construction immobilière -

Produits pour joints - Détermination

de l'extrudabilité

des mastics au moyen d'un

(ISO 9048:1987)

 

Hochbau - Fugendichtshoffe

Bestimmung der Verarbeirkeit

von Dichtstoffen mit

genormtem Gert

(ISO 9048:1987)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata dne 1990-05-21 a je totožná se shora uvedenou normou ISO. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1056 Brusel


Strana 4

Historie vzniku

 

Na návrh CEN/CS se rozhodla technická komise předložit k formálnímu odsouhlasení mezinárodní normu ISO 9048:1987 Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem.

 

V souladu s jednacími pravidly CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto normu Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Prohlášení

 

Text mezinárodní normy ISO 9048, vydání 1987, byl převzat CEN bez jakýchkoli změn.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma určuje postup pro stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových a vícesložkových těsnících tmelů nezávisle na druhu obalu, ve kterém je tmel dodáván a ze kterého je nanášen do spáry.

 

POZNÁMKA - Postup pro stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových těsnících tmelů, které se vytlačují do spar přímo z přímo z obchodních obalů, je určen v normě ISO 8394.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz