Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.643.23

Březen 1994

TRUBKY OCELOVÉ SVAŘOVANÉ A BEZEŠVÉ
S HLADKÝMI KONCI
Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností
jednotku délky

ČSN
 ISO 4200

42 0091

 

 

 

Plain end steel tubes, welded and seamless. General tables of dimensions and masses per unit length

Tubes lisses en acier, soudés, et sans soudure. Tableaux généraux des dimensions et des masses linéiques

Nahtlose und geschweißte Stahlrohre. Übersicht über Maße und längenbezogene Massen

 

Tato norma obsahuje ISO 4200:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7-1:1982 dosud nezavedena

ISO 65:1981 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, ing. Dušan Premus

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15483


Strana 2

TRUBKY OCELOVÉ SVAŘOVANÉ A BEZEŠVÉ

ISO 4200

S HLADKÝMI KONCI

Čtvrté vydání

Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností

1991-02-15

na jednotku délky


 

MDT: 621.643.23

 

Deskriptory: piping, pipes (tubes), steel tubes, welded tubes, seamless tubes, smooth tubes, dimensions, linear density, classification

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4200 byla připravena technickou komisí ISO/TC 5, Kovové trubky a tvarovky, subkomisí SC 1, Ocelové trubky.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 4200:1985). Při revizi byly tabulky 2 a 3 doplněny o vnější průměr 12,7 mm v řadě 2.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.

 

Úvod

Tato mezinárodní norma má dva hlavní cíle:

- dát směrnice pro výběr rozměrů na veškerou činnost v oblasti normalizace trubek a to jak v národní tak i mezinárodní normalizaci;

- poskytnout údaje pro výpočet hmotností trubek a zamezit, aby v různých zemích se používalo rozdílných hmotností pro trubky stejné velikosti.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma obsahuje tabulky rozměrů v milimetrech a hmotnosti na jednotku délky v kilogramech na metr ocelových trubek s hladkými konci.

V normě jsou trubky rozděleny do dvou skupin:

skupina 1 - trubky pro všeobecné použití (viz tabulka 2);

skupina 2 - přesné trubky (viz tabulka 3).

Trubky jsou podle vnějšího průměru roztříděny do tří řad ve skupině 1 a do dvou řad ve skupině 2.

Roztřídění podle vnějších průměrů a výběr přednostních tlouštěk poskytují informace, které rozměry mají být uváděny v národních a mezinárodních normách na trubky pro všeobecné použití a které pro zvláštní použití.

Tyto informace jsou nejčastěji využívány pro volbu rozměrů trubek pro zvláštní použití.


Strana 3

Je nutno si uvědomit, že nemusí být běžně k dostání trubky rozměrových řad podle tabulek 2 a 3, které neobsahují rozměrovou řadu 1 vnějších průměrů a přednostní tloušťky stěn.

Pro stanovení hmotnosti trubek dalších rozměrů, které nejsou uvedeny v tabulkách 2 a 3 bude nutno hmotnost vypočítat podle rovnice uvedené v článku 4.

Tato mezinárodní norma neplatí pro trubky, které jsou určeny výhradně pro závitová spojení podle ISO 7-1.

Hmotnosti těchto trubek, které se vyrábějí se závity na obou koncích trubek nebo bez závitů, jsou uvedeny v ISO 65.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz