Zdroj: www.cni.cz

MDT: 669. 65´4: 543                                           ČESKÁ NORMA                                              Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 5: Stanovení olova metodou atomové absorpce

ČSN 42 0614-5

Lead - tin base alloys. Determination of lead by the atomic absorption method

Alliages à la base du plomb et de retain. Dosage du plomb par spectrométrie d'absorption atomique

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Bleis durch Atomabsorptionsspektrometrie

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu atomové absorpce pro stanovení olova ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy od 0, 01 % do 1 %. Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15488

Zdroj: www.cni.cz