Zdroj: www.cni.cz

MDT: 669. 654: 543                                               ČESKÁ NORMA                                                  Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 9: Stanovení bismutu metodou

fotometrickou

ČSN 42 0614-9

Lead - tin base alloys. Determination of bismuth by the photometric method Alliages à la base du plomb et de l' étain. Dosage photométrique du bismuth Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Wismuts durch photometrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ASTM V 03. 05 E 46-87 Standard Methods for Chemical Analysis of Lead and Tin - Base Solder Metal. Bismuth by the Photometric Thiourea Method (Standardní metody pro chemický rozbor pájek na bázi olova a cínu. Stanovení bismutu fotometricky s thiomočovinou)

BS 3338: Part 8 1961 (1984) Method for the determination of bismuth in ingot tin, tin-lead solders and white metal bearing alloys (photometric method) (Metoda pro stanovení bismutu v cínu, v cíno-olověných pájkách a v bílém kovu ložiskových slitin - fotometrická metoda)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 4 ČSN 42 0614 z 2. 5. 1974 a část 4 ČSN 42 0610 z 9. 1. 1974.

Změny proti předchozí normě

Horní hranice stanovení bismutu je zvýšena z 0, 25 % na 0, 3 %.

© Český normalizační institut, 1993

15492


ČSN 42 0614-9

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje fotometrickou metodu pro stanovení bismutu ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy od 0, 01 % do 0, 3 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

2

Zdroj: www.cni.cz