Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 744.427

Březen 1994

Technické výkresy
FORMÁTY A ÚPRAVA VÝKRESOVÝCH LISTŮ  01 3110

ČSN
ISO 5457

01 3110

 

 

 

Technical drawings. Sizes and layout of drawing sheets

Dessins techniques. Formats et présentation des éléments graphiques des feuilles de dessin

Technische Zeichnungen. Formate und Einrichtung der Zeichnungsblätter

 

Tato norma obsahuje ISO 5457:1980.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 128  dosud nezavedena

ISO 216  dosud nezavedena

ISO 3098/1  dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3105  Technické výkresy. Základní požadavky na technické výkresy

ČSN 01 3111  Technické výkresy. Skládání výkresů

ČSN 01 3114  Technické výkresy. Čáry

ČSN 01 3115  Technické výkresy. Písmo pro technické výkresy. Základní

požadavky

ČSN 01 3116  Písmo pro technické výkresy. Latinská abeceda

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN O1 3110 ze 13. 8. 1982 a ČSN 01 3113 ze 13. 8. 1982 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

V této mezinárodní normě zůstávají rozměry kopií výkresů shodné s ČSN 01 3110,

všechna další ustanovení jsou změněna.

 

Vysvětlivky k používání ČSN

Čáře podle ISO 128 pro kreslení rámečku odpovídá čára tlustá podle ČSN 01 3114.

Písmu podle ISO 3098/1 odpovídá písmo podle ČSN 01 3115 a ČSN 01 3116.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORMCONSULT Praha, IČO 43014259, Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 1 Technické výkresy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15497


Strana 2

TECHNICKÉ VÝKRESY.                             ISO 5457

FORMÁTY A ÚPRAVA VÝKRESOVÝCH LISTŮ             První vydání

                                               1980-09-00

 

MDT: 744.427

 

Deskriptory: size, layout, drawing, technical drawing

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem se uskutečňuje prostřednictvím technických komisí ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro nějž je technická komise ustavena, má právo být zastoupen v této komisi. Prací se mohou účastnit i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Uživatelé musí mít na zřeteli skutečnost, že všechny mezinárodní normy podléhají revizím a že každý odkaz na mezinárodní normu se vztahuje na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

Mezinárodní normu ISO 5457 vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technické výkresy.

 

Úvod

Tato mezinárodní norma je určena pro použití jak při tradičních způsobech rozmnožování výkresů a při manipulaci s nimi, tak při novějších způsobech, jako je např. použití mikrofilmů nebo automatického ořezávání formátů ap.

 

POZNÁMKA - V této mezinárodní normě obrázky pouze vysvětlují text a neslouží jako vzory pro výkresy. Z tohoto důvodu jsou obrázky zjednodušeny a zobrazují pouze pravidla. Obrázky nejsou kresleny v měřítku.

 

1  Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví.

Norma stanoví též pravidla úpravy technických výkresů, zejména:

a)  umístění a rozměry popisového pole (částečně) 1);

b)  lem a rámeček kreslicího pole;

c)  středicí značky;

d)  orientační značky;

e)  metrickou porovnávací stupnici;

f)  souřadnicovou síť;

g)  značky pro oříznutí formátu.

 

Všeobecně platí tato mezinárodní norma pro originály výkresů, pravidla podle části 1 se vztahují též na kopie.

 

_______________

1)  Tato mezinárodní norma nestanoví uspořádání rubrik popisového pole ani umístění údajů nutných ke srozumitelnosti výkresu-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz