Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

21.200;01.040.21

Marec 1994

Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia

ČSN 03 1000


03 1000

 

 

 

Reductors. Terminology

Engrenades réducteurs. Terminologie

Zahnradgetriebe. Begriffe

 

Predhovor

 

Tato norma je výsledkem řešení normalizačního úkolu plánu technické normalizace na r. 1992, schváleného Federálním úřadem pro normalizaci a měření.

 

Návrh normy byl projednán a předložen ke schválení ve slovenštině.

 

Z technických a ekonomických důvodů se v tomto zvláštním případě norma vydává v původním jazyce zpracovatele bez překladu do češtiny.

 

Citované normy

 

ČSN 01 4602, 1. diel Názvoslovie ozubených prevodov. Všeobecné pojmy

 

ČSN 01 4602, 2. diel Názvosloví ozubených převodů. Převody s čelními koly

 

ČSN 01 4602, 3. diel Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly

 

ČSN 01 4602, 4. diel Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody

 

ČSN 03 1001:1992 Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Klasifikácia

 

ČSN 03 1002:1992 Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie.

Všeobecné technické požiadavky.

 

ČSN 35 0070:1988 Točivé elektrické stroje. Základné názvy a definície

 

Vypracovanie normy

 

Spracovateľ: ZŤS Výskumno-vývojový ústav, a. s., Košice, IČO 31651585, Ladislav Dzurus

 

Technická normalizačná komisia: TNK 25 Ozubená kola, převodovky a drážkování

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil

 

 


Strana 2

 

 

3

Technické údaje prevodovky

5

3.1

Rozmery

5

3.2

Základné parametre

5

3.3

Výkony a účinnosť

7

3.4

Hmotnosti

7

4

Prevádzka prevodovky

7

4.1

Všeobecné pojmy

7

4.2

Režimy prevádzky

8

4.3

Zaťaženie

8

4.4

Teplota a oteplenie

9

5

Skúšky prevodovky

10

5.1

Všeobecné pojmy

10

6

Části prevodovky

10

6.1

Všeobecné pojmy

10

 

1 Predmet normy

 

Táto norma definuje slovenské a české názvy druhov prevodoviek s ozubenými kolesami z rôznych hľadísk, názvy technických údajov a parametrov, názvy z oblasti prevádzky a skúšok prevodoviek, na použitie v technickej dokumentácii a vedecko-technickej literatúre.

 

V prípade, že názov dostatočne vystihuje pojem, definícia v norme nieje uvádzaná.

 

Táto norma neplatí pre mobilné a analogické prevodovky.

 

POZNÁMKY

 

1 V tejto norme sú uvádzané názvy a ich definície pre prevodovky do pomala (reduktory). Väčšinu názvov a definícií však možno primerane aplikovať aj na prevodovky do rýchla (multiplikátory). Tak isto ich možno uplatniť pre prevodovky rozlišované podľa spojenia s elektromotorom.

 

2 Pre každý pojem stanovuje norma obyčajne jeden názov. Skrátené tvary názvov (synonymá) sú uvádzané za bodkočiarkou a môžu byť použité iba v prípadoch vylučujúcich možnosti ich rôzneho výkladu.

 

3 Zložené názvy prevodoviek, ktoré táto norma neuvádza, môžu byť tvorené buď prirodzeným slovosledom, napr. dvojstupňová kužeľočelná prevodovka so zvislým výstupným hriadeľom a pod., alebo na vyhľadávanie vhodnejším usporiadaním podľa podstatných mien, napr. prevodovka kuželočelná, dvostupňová so zvislým výstupným hriadeľom a pod.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz