Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 666.635:666.75:691.433-41:620.1:539.217

Březen 1994

Keramické obkladové prvky
TAŽENÉ OBKLADOVÉ PRVKY S NÍZKOU
NASÁKAVOSTÍ (E Ł 3%)
Skupina A I

ČSN
EN 121

72 5181

 

 

 

Ceramic tiles. Specification for extruded ceramic tiles with a low water absorption (E £ 3 %). Group A I

Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs. Carreaux et dalles céramiques étirés, à faible absorption d'eau (E £ 3%). Groupe A I

Keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidungen. Stranggepresste Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E £ 3%). Gruppe A I

 

Tato národní norma je identická s EN 121:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 121:1991 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN  87 zavedena v ČSN EN  87 Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a značení (72 5101)

EN  98 zavedena v ČSN EN  98 Keramické obkladové prvky. Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu (72 5125)

EN  99 zavedena v ČSN EN  99 Keramické obkladové prvky. Stanovení nasákavosti (72 5111)

EN 100 zavedena v ČSN EN 100 Keramické obkladové prvky. Stanovení pevnosti v ohybu (72 5112)

EN 101 zavedena v ČSN EN 101 Keramické obkladové prvky. Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse (72 5126)

EN 102 zavedena v ČSN EN 102 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky (72 5113)

EN 103  zavedena v ČSN EN 103 Keramické obkladové prvky. Stanovení délkové teplotní roztažnosti (72 5127)

EN 104  zavedena v ČSN EN 104 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti změnám teploty (72 5132)

EN 105  zavedena v ČSN EN 105 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin (72 5135)

EN 106 zavedena v ČSN EN 106 Keramické obkladové prvky. Stanovení chemické odolnosti. Neglazované obkladové prvky (72 5114)

EN 122 zavedena v ČSN EN 122 Keramické obkladové prvky. Stanovení chemické odolnosti. Glazované obkladové prvky (72 5115)

 

© Český normalizační institut, 1993
15512


Strana 2

EN 154 zavedena v ČSN EN 154 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení. Glazované obkladové prvky (72 5136)

EN 163 zavedena v ČSN EN 163 Keramické obkladové prvky. Odběr vzorků a zásady pro přejímku (72 5108)

EN 202 zavedena v ČSN EN 202 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu (72 5134)

 

Další souvisící normy:

ČSN EN 155 Keramické obkladové prvky. Stanovení vlhkostního nárůstu varnou metodou. Neglazované obkladové prvky (72 5133)

ČSN EN 159 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí E > 10% - skupina B III (72 5182)

ČSN EN 176 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nízkou nasákavostí E £ 3% - skupina B I (72 5183)

ČSN EN 177 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí 3% < E £ 6% - skupina B IIa (72 5184)

ČSN EN 178 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí 6% < E £ 10% - skupina B IIb (72 5185)

ČSN EN 186 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí 3% < E £ 6% - skupina A IIa (72 5186)

ČSN EN 187 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí 6% < E £ 10% - skupina A IIb (72 5188)

ČSN EN 188 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (E > 10%) - skupina A III (72 5190)

ČSN 72 0000 Keramické názvosloví

ČSN 72 5100b Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy

ČSN 72 5108 Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení o zkouškách a zkušebních vzorcích

 

Nahrazení předchozích norem

Norma nahrazuje společně s ČSN EN 176, ČSN EN 177, ČSN EN 178, ČSN EN 186 část 1 a 2, ČSN EN 187 část 1 a 2 a ČSN EN 188, ČSN 72 5151 z 13.7.1977 a ČSN 72 5180 z 24.8.1990.

 

Změny proti předchozí normě

ČSN EN 121 zpřísňuje celkové požadavky v souladu s mezinárodní normou.

 

Vypracování normy:

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 015 679, pobočka Plzeň - Ing. Alexander Trinner, Ing. Hana Kotorová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milena Veselá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 121

EUROPEAN STANDARD

Září 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 666.635:666.75:691.433-41:001.4:620.1:539.217

 

Deskriptory: tiles, coating slabs, ceramic coatings, drawn products, dimensions, dimensional tolerances, physical properties, chemical resistance, marking, designation

 

KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY. Tažené keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí (E £ 3%). Skupina A I

Extruded ceramic tiles with low water absorption (E £ 3%).Group A I

Carreaux et dalles céramiques étirés a faible absorption d'eau (E £ 3%). Groupe A I

Stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E £ 3%). Gruppe A I

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1991.09.16. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

 

CEN

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brüssel


Strana 4

Předmluva

Předložená evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky" z pověření sekretariátu UNI. Předložená evropská norma byla schválena CEN na základě jejího přijetí těmito členskými státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz