Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 65´4: 543                                              ČESKÁ NORMA                                                  Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 17: Stanovení zrnku metodou atomové

absorpce

ČSN 42 0614-17

Lead and tin base alloys. Determination of zinc by the atomic absorption method

Alliages à la base du plomb et de l'étain. Dosage du zinc par spectrométrie d'absorption atomique

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Zinks durch atomabsorptionsspektrometrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 10 ČSN 42 0614 z 2. 5. 1974 a část 5 a část 12 ČSN 42 0610 z 9. 1. 1974.

Změny proti předchozí normě

Horní hranice stanovení zinku je zvýšena z 0, 1 % na 0, 3 %. К rozpuštění vzorku se používá vedle kyseliny chlorovodíkové za přídavku peroxidu vodíku také směs kyseliny dusičné a kyseliny vinné (část 10 ČSN 42 0614). Metoda v normě nahrazuje metodu polarografickou (část 5 ČSN 42 0610) a metodu fotometrickou (část 12 ČSN 42 0610).

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Cezneróvá

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu atomové absorpce pro stanovení zinku ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy od 0, 001 % do 0, 3 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15513

Zdroj: www.cni.cz