Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 65'4: 543                                                    ČESKÁ NORMA                                                          Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 13: Stanovení železa metodou atomové

absorpce

ČSN 42 0614-13

Lead and tin base alloys. Determination of iron by the atomic absorption method

Alliages à la base du plomb et de ľ étain. Dosage du fer par spectrométrie d' absorption atomique

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Eisens durch atomabsorptionsspektrometrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 7 ČSN 42 0614 z 2. 5. 1974.

Změny proti předchozí normě

V souvislosti s požadavky na stanovení obsahu železa byla spodní hranice metody snížena z 0, 003 % na 0, 002 % a horní hranice byla zvýšena z 0, 1 % na 0, 3 %.

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu atomové absorpce pro stanovení obsahu železa ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsah železa od 0, 002 % do 0, 3 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15515

Zdroj: www.cni.cz