Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 65´4: 543___________________ČESKÁ NORMA_____________________Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU Část 15: Stanovení arsenu metodou titrační

ČSN 42 0614-15

Lead and tin base alloys. Determination of arsenic by the titrimetric method

Alliages à la base du plomb et de l'étain. Dosage titrimétrique de l'arsenic

Legierungen auf Blei - und Zinnbasis. Die Bestimmung des Arsens durch titrimetrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ASTM V 03. 05 E 46-87: 1991 Standard test methods for chemical analysis of lead- and tin-base solder. Arsenic and antimony by the distillation-bromate method (Standardní zkušební metody pro chemický rozbor pájek na bázi olova a cínu. Stanovení arsenu a antimonu metodou bromatometrickou po destilaci)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 3 ČSN 42 0610 z 9. 1. 1974.

Změny proti předchozí normě

V souvislosti s požadavky na stanovení obsahu arsenu byla horní hranice metody zvýšena z 1, 5 % na 2, 0 % a spodní hranice byla snížena z 0, 05 % na 0, 03 %.

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

© Český normalizační institut, 1993

15517


ČSN 42 0614-15

1 Předmět normy

Tato norma určuje titrační metodu pro stanovení obsahu arsenu ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy

arsenu od 0, 03 % do 2, 0 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

2

Zdroj: www.cni.cz