Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 65'4: 543                                           ČESKÁ NORMA                                               Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 16: Stanovení arsenu metodou atomové

absorpce

ČSN 42 0614-16

Lead and tin base alloys. Determination of arsenic by the atomic absorption method

Alliages à la base du plomb et de l'étain. Dosage du arsenic par spectrométrie d'absorption atomique

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Arsens durch atomabsorptionsspektrometrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu atomové absorpce pro stanovení obsahu arsenu ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy arsenu od 0, 03 % do 2, 0 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15518

Zdroj: www.cni.cz