Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 65´4: 543                                                    ČESKÁ NORMA                                                         Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU Část 20: Stanovení niklu metodou fotometrickou

ČSN 42 0614-20

Lead and tin base alloys. Determination of nickel by the photometric method

Alliages à la base du plomb et de l'étain. Dosage photométrique du nickel

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Nickels durch photometrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 8 ČSN 42 0610 z 9. 1. 1974.

Změny proti předchozí normě

Horní hranice metody byla zvýšena z 1, 5 % na 2, 0 % v souvislosti s požadavky na stanovení obsahu niklu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje fotometrickou metodu pro stanovení obsahu niklu ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy niklu od 0, 005 % do 2, 0 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15527

Zdroj: www.cni.cz