Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 65´4: 543                                       ČESKÁ NORMA                                           Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 21: Stanovení niklu metodou atomové

absorpce

ČSN 42 0614-21

Lead and tin base alloys. Determination of nickel by the atomic absorption method

Alliages à la base du plomb et de ľ étain. Dosage du nickel par spectrométrie d' absorption atomique

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Nickels durch atomabsorptionsspektrometrische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu atomové absorpce pro stanovení obsahu niklu ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy niklu od 0, 005 % do 2, 0 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15542

Zdroj: www.cni.cz