Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

79.120.10;01.040.79

Květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednokotoučové pily na podélné řezání masivního dřeva a desek. Terminologie a přejímací podmínky

ČSN ISO 7958


49 6256

 

 

 

Woodworking machines. Single blade stroke circular sawing machines for lengtwise cutting of solid woods and panels. Nomenclature and acceptance conditions

Machines a bois. Machines á scier monolame á outil mobile pour coupe longitudinale de bois massifs et de panneaux. Nomenclature et conditions de réception

Holzbearbeitungsmaschinen. Einblatthubkreissägemaschinen für Längs- und Querschnitt. Terminologie und Abnahmebedingugen

 

Tato norma obsahuje ISO 7958:1987

 

Národní předmluva

 

Odkazy na doporučení ISO/R 230/1 jsou v této normě nahrazeny odkazy na ISO 230-1

 

Citované normy

 

ISO 230-1, zavedena v ČSN ISO 230-1 Zásady přejímky obráběcích strojů. Část 1: Geometrická přesnost obráběcích strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění (20 0300)

 

ISO 7984, zavedena v ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva (49 6000)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČO 025950, Václav Svoboda

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Aléxandros Georgiádis

 

© Český normalizační institut, 1993
15560


Strana 2

DŘEVOZPRACUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

PILY JEDNOKOTOUČOVÉ NA PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ

MASIVNÍHO DŘEVA A DESEK

Terminologie a přejímací podmínky

ISO 7958


 

První vydání

1987-08-15

 

MDT 674.053:621.934

 

Deskriptory: machine tools, woodworking machinery, sawing machines (tools), circular saws, nomenclature, tests, measurement, accuracy

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace normalizačních společností (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas nejméně 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7958 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje.

 

Uživatelé se upozorňují, že všechny mezinárodní normy se občas revidují a že jakékoliv zde uvedené odkazy na jakoukoliv jinou mezinárodní normu se vztahují na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí termín pro každou část stroje a s odkazem na ISO 230-1 stanoví zkoušky geometrické přesnosti a pracovní zkoušky jednokotoučových pil na podélné řezání masivního dřeva a desek a udává odpovídající mezní úchylky, které platí pro stroje všeobecného účelu použití a běžné přesnosti.

 

POZNÁMKA - Kromě termínů ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině a ruštině) uvádí tato mezinárodní norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině, italštině a švédštině; tyto termíny byly začleněny na požadavek technické komise ISO/TC 39 a jsou publikovány s odpovědností členů za Německo (DIN), Španělsko (IRANOR), Itálii (UNI) a Švédsko (SIS). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO.

 

Tato mezinárodní norma se zabývá pouze zkoušením přesnosti stroje. Nezabývá se zkoušením chodu stroje (vibrace, hluk, trhavý pohyb částí atd.) ani jeho charakteristik (rychlosti, posuvy atd.); tyto zkoušky by obvykle měly být provedeny před zkoušením přesnosti.

 

Tato mezinárodní norma platí pro stroje, které jsou v ISO 7984 označeny číslem 12.131.21.

 

Příloha netvoří nedílnou část této normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz