Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.382.33

Květen 1994

DISKRÉTNÍ
POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
A INTEGROVANÉ OBVODY
Část 7: Bipolární tranzistory

ČSN
IEC 747-7

35 8797

 

 

 

Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors

Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs. Septième partie: Transistors bipolaires

Einzelhalbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen. Teil 7: Bipolare Transistoren

 

Tato norma obsahuje IEC 747-7:1988 a její změnu č. 1:1991

 

Citované normy

IEC 747-1 Zavedena v ČSN 35 8797-1 Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 1: Všeobecně (idt IEC 747-1/QC 700 000 : 1984)

 

Další souvisící normy

IEC 747-10 Zavedena v ČSN 35 8797-10 Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 10: Kmenová norma (idt IEC 747-10/QC 700 000 : 1984)

IEC 747-11 Zavedena v ČSN 35 8797-11 Polovodičové součástky. Část 11: Dílčí norma pro diskrétní součástky (idt IEC 747-11/QC 750 000 : 1985)

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 747-7:1988 Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors (Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody. Část 7: Bipolární tranzistory)

 

Nahrazení předchozích norem

Viz Příloha A.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKD Polovodiče, a. s., IČO 565 547, Ing. Tomislav Utěšil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15563


Strana 2

DISKRÉTNÍ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY

IEC 747-7

A INTEGROVANÉ OBVODY

První vydání

Část 7: Bipolární tranzistory

1988


 

MDT 621.382.33.001.4

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní ustanovení

4

Přehled odkazů

4

 

 

 

KAPITOLA I: VŠEOBECNĚ

1

Úvodní poznámka

5

2

Rozsah

5

3

Písmenné značky

5

 

 

 

KAPITOLA II: NÁZVOSLOVÍ A PÍSMEMNÉ ZNAČKY

1

Typy tranzistorů

6

2

Základní názvy

6

3

Zapojení obvodů

7

4

Názvy mezních hodnot a charakteristických parametrů

7

5

s-parametry

10

6

Písmenné značky

15

6.1

Písmenné značky pro proudy, napětí a výkony

15

6.2

Písmenné značky pro elektrické parametry

15

6.3

Písmenné značky pro další veličiny

15

6.4

Seznam písmenných značek

15

 

 

 

KAPITOLA III: ZÁKLADNÍ MEZNÍ HODNOTY A CHARAKTERISTICKĚ PARAMETRY

Oddíl první - Nízkovýkonové tranzistory

25

(s výjimkou spínacích aplikací)

1

Všeobecně

25

2

Mezní hodnoty

26

3

Charakteristické parametry

26

4

Údaje pro použití (připravuje se)

30

 

 

 

Oddíl druhý - Výkonové tranzistory

30

(kromě spínacích a vysokofrekvenčních)

1

Všeobecně

30

2

Mezní hodnoty

30

3

Charakteristické parametry

31

4

Údaje pro použití

31

 

 

 

Oddíl třetí - Vysokofrekvenční výkonové tranzistory pro zesilovače a oscilátory

32

1

Typ

32

2

Polovodičový materiál

32

3

Polarita

32

4

Rozměry

32

5

Mezní hodnoty (systém absolutních maximálních hodnot), v celém rozsahu provozních teplot, pokud není uvedeno jinak

32

6

Charakteristické parametry

34

7

Dodatečné informace

36

8

Informace o klimatických zkouškách a/nebo zkouškách trvanlivosti (připravuje se)

36


Strana 3

Oddíl čtvrtý - Spínací tranzistory

37

1

Všeobecně

37

2

Mezní hodnoty

38

3

Charakteristické parametry

38

4

Údaje pro použití (připravuje se)

39

 

 

 

KAPITOLA IV: VŠEOBECNĚ A REFERENČNÍ MĚŘICÍ METODY

Oddíl první - Všeobecné měřicí metody

1

Všeobecně

40

2

Zbytkové proudy kolektor-báze (I CBO) a emitor-báze (I EBO) (stejnosměrná metoda)

40

3

Zbytkové proudy kolektor-emitor (stejnosměrná metoda) (I CEO, I CER, I CEX, I CES)

40

4

Saturační napětí kolektor-emitor (U CEsat)

41

5

Saturační napětí báze-emitor (U BEsat)

42

6

Napětí báze-emitor (stejnosměrná metoda) (U BE)

43

7

Udržovací napětí kolektor-emitor (U CEO(sus), U CER(sus))

44

8

Kapacity

45

8.1

Výstupní kapacita v zapojení se společnou bází (C 22b nebo C ob)

45

8.2

Kapacita kolektor-báze (C cb)

47

9

Hybridní parametry (malý signál a velký signál)

48

10

Mezní hodnoty napětí a měřitelné charakteristické parametry, omezující provozní napětí (U (BR)CBO, U (BR)EBO, I S/B)

54

11

Tepelný odpor (Rth)

56

12

Spínací doby (td, tr, ton, ts, tf, toff)

63

13

Vysokofrekvenční parametry (f T, C 22b, Re h 11e, y, s)

65

14

Šum (F)

76

15

Měřicí metody pro sdružené dvojice bipolárních tranzistorů

81

 

 

 

Oddíl druhý - Referenční měřicí metody

83

1

Všeobecně

83

2

Zbytkový proud kolektor-báze (I CBO)

83

3

Zbytkový proud emitor-báze (I EBO)

84

4

Saturační napětí kolektor-emitor (U CEsat)

84

5

Saturační napětí báze-emitor (U CEsat)

87

6

Propustné napětí báze-emitor (U BE)

87

7

Statická hodnota proudového zesilovacího činitele v zapojení se společným emitorem (h 21E)

88

8

Proudový zesilovací činitel nakrátko při malém signálu v zapojení se společným emitorem (h 21e)

89

9

Spínací parametry (připravuje se)

91

 

 

 

KAPITOLA V: PŘEJÍMKA A SPOLEHLIVOST

Oddíl první - Zkoušky elektrické trvanlivosti

91

1

Všeobecně

91

2

Stanovené požadavky

91

2.1

Přehled zkoušek trvanlivosti

91

2.2

Podmínky pro zkoušky trvanlivosti

91

2.3

Parametry definující poruchu součástky a kritéria poruch pro přejímací zkoušky

91

2.4

Parametry definující poruchu součástky a kritéria poruch pro zkoušky spolehlivosti (připravuje se)

91

2.5

Postup v případě chyby při zkoušení

91

 

 

 

Tabulka 1 - Parametry definující poruchu součástky pro její přijatelnost po životnostních zkouškách

93

Tabulka 2 - Podmínky pro životnostní zkoušky

93

 

Předmluva

 

1. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC tykající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2. Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.


Strana 4

3. Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní komitéty dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz