Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 24: 543. 7: 546                                       ČESKÁ NORMA                                                      Duben 1994

NIKL

Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia,

olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia

Elektrotermická atomová absorpční

spektrometrická metoda

ČSN ISO 7523

42 0640

Nickel. Determination of silver, arsenic, bismuth, cadmium, lead, antimony, selenium, tin, tellurium and thallium contents. Electrothermal atomic absorption spectrometric method

Nickel. Dosage de l' argent, de l' arsenic, du bismuth, du cadmium, du plomb, de l' antimoine, du sélénium, de l'étain, du tellure et du thallium. Méthode par spectrométrie d' absorption atomique électrothermique

Nickel. Bestimmung des Silbergehaltes, des Arsengehaltes, des Wismuthgehaltes, des Cadmiumgehaltes, des Bleigehaltes, des Antimongehaltes, des Selengehaltes, des Tingehaltes, des Tellurgehaltes und des Thalliumgehaltes. Elektrothermische atomabsorptionsspektrometrische Methode

Tato norma obsahuje ISO 7523: 1985.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 385-1 dosud nezavedena

ISO 648 dosud nezavedena

ISO 1042 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

ISO 3534 dosud nezavedena

ISO 5725 zavedena v ČSN 01 0251 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

ISO 6283 dosud nezavedena

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 6351 nahrazuje: pro stanovení obsahu stříbra část 20 ČSN 42 0640 ze 17. 1. 1985, pro stanovení obsahu bismutu část 4; pro stanovení obsahu kadmia část 6 a pro stanovení obsahu olova část 13 ČSN 42 0640 z 11. 11. 1982.

Dále tato norma nahrazuje: pro stanovení obsahu arsenu část 3, pro stanovení obsahu antimonu část 14 a pro stanovení obsahu cínu část 12 ČSN 42 0640 z 11. 11. 1982.

Tím část 20 ČSN 42 0640 ze 17. 1. 1985 a části 3, 4, 6, 12, 13 a 14 ČSN 42 0640 z 11. 11. 1982 pozbývají platnost v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Metoda uvedená v této normě umožňuje stanovení obsahu stříbra už od 0, 000 01 % (dříve 0, 001 %), stanovení obsahu bismutu od 0, 000 05 % (dříve od 0, 000 1 %), stanovení obsahu kadmia od 0, 000 01 % (dříve od 0, 000 2 %) a stanovení obsahu olova od 0, 000 01 % (dříve od 0, 000 2 %).

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

© Český normalizační institut, 1993

15829


ČSN ISO 7523

NIKL

Stanovení obsahu stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova,

antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia

Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda

ISO 7523

První vydání 1985-12-15

MDT 669. 24: 543. 7: 546

Deskriptory: nickel, chemical analysis, determination of content, silver, arsenic, bismuth, cadmium, lead, antimony, selenium, tin, tellurium, thallium, electrothermal atomic absorption method.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7523 byla připravena technickou komisí ISO/TC 155 Nikl a slitiny niklu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení obsahu stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia ve vysoce čistém, rafinovaném, tvářeném a litém niklu v rozsahu stanoveném v tabulce 1. Tato metoda je použitelná pro samostatné stanovení jakéhokoliv jednoho nebo více prvků zde uvedených, bez ostatních prvků stanovených ve standardních roztocích.

Tabulka 1 - Koncentrační rozsahy stanovovaných prvků

Prvek

Koncentrační rozsah* (μg/g)**

Prvek

Koncentrační rozsah* (μg/g)**

Ag

0, 1 až 10

Sb

1 až 10

As

1 až 20

Se

1 až 10

Bi

0, 5 až 15

Sn

1 až 5

Cd

0, 1 až 2

Te

0, 2 až 10

Pb

0, 1 až 10

Tl

0, 5 až 10

* Pro specifické složení, viz ISO 6283 ** 1 μg/g = 1 g/t

   

Možné interference a opatření, viz kapitola 9.

2

Zdroj: www.cni.cz