Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 24: 543. 422: 543. 845                             ČESKÁ NORMA                                                     Duben 1994

NIKL

Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda

methylenové modři po vývinu sirovodíku

ČSN ISO 7525

42 0640

Nickel. Determination of sulfur content. Methylene blue molecular absorption spectrometric method after generation of hydrogen sulfide

Nickel. Dosage du soufre. Méthode spectrométrique par absorption moléculaire au bleu de méthylène après distillation d' acide sulfhydrique

Nickel. Bestimmung des Schwefelgehaltes. Molekular - absorptionsspektrometrisches Verfahren wie Methylenblau nach der Destillation des Schwefelwasserstoff

Tato norma obsahuje ISO 7525: 1985.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 5725 zavedena v ČSN 01 0251 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN EN 27 526 a ČSN EN 27 527 nahrazuje část 19 ČSN 42 0640 ze 16. 1. 1984. Tím část 19 ČSN 42 0640 ze 16. 1. 1984 pozbývá platnost v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Princip obou norem je stejný, ale liší se v koncovce stanovení; v předchozí normě vyredukovaný sirovodík reagoval

s ionty Pb2+ za vzniku koloidního roztoku sulfidu olovnatého. V této normě je konečná reakce založena na vzniku methylenové modři.

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

© Český normalizační institut, 1993

15830


ČSN ISO 7525

NIKL

Stanovení obsahu síry

Spektrofotometrická metoda

methylenové modři

po vývinu sirovodíku

ISO 7525

První vydání 1985-12-01

MDT: 669. 24: 543. 422: 543. 845

Deskriptory: nickel, chemical analysis, determination of content, sulfur, spectrochemical analysis.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 7525 byla připravena technickou komisí ISO/TC 155 Nikl a slitiny niklu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu po vývinu sirovodíku pro stanovení obsahu síry v rafinovaném niklu v rozsahu od 0, 000 1 % (m/m) do 0, 002 % (m/m).

3

Zdroj: www.cni.cz