Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 24: 669. 15´24-198: 620. 1:

543. 422. 4: 543. 845                                        ČESKÁ NORMA                                                     Duben 1994

NIKL, FERONIKL A SLITINY NIKLU

Stanovení síry

Metoda infračervené absorpce

po spálení v indukční peci

ČSN

EN 27526

42 0640

idt ISO 7526: 1985

Nickel, ferronickel and nickel alloys. Determination of sulfur content. Infra-red absorption method after induction furnace combustion

Nickel, ferro-nickel et alliages de nickel. Dosage du soufre. Méthode par absorption dans l' infrarouge après combustion dans un four à induction

Nickel, Ferronickel und Nickellegierungen. Bestimmung des Schwefelgehaltes. Infrarot-Absorptionsverfahren nach Verbrennung im Induktionsofen

Tato národní norma je identická s EN 27526: 1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 27526: 1992 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 5725 zavedena v ČSN 01 0251 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

ISO 7525 zavedena v ČSN ISO 7525 Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku (42 0640)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 7525 a ČSN 27527 nahrazuje část 19 ČSN 42 0640 ze 16. 1. 1984 a část 12 ČSN 42 0641 z 2. 2. 1984. Tím část 19 ČSN 42 0640 ze 16. 1. 1984 a část 12 z 2. 2. 1984 pozbývají platnost v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Tato norma uvádí rozsah stanovení obsahu síry od 0, 001 % do 0, 3 %. V předchozí normě byl rozsah stanovení od 0, 002 % do 0, 03 %.

© Český normalizační institut, 1993

15831


ČSN EN 27526

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena

Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

2


ČSN EN 27526

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 27526

Listopad 1991

MDT 669. 24: 669. 15'24-198: 620. 1: 543. 422. 4: 543. 845

Deskriptory: nickel, nickel alloys, ferronickel, chemical analysis, determination of content, sulfur, infra-red absorption, combustion method, induction furnace

NIKL, FERONIKL A SLITINY NIKLU

Stanovení obsahu síry. Metoda infračervené absorpce

po spálení v indukční peci (ISO 7526: 1985)

Nickel, ferronickel and nickel alloys

Determination of sulfur content

Infra-red absorption method after

induction furnace combustion (ISO 7526: 1985)

Nickel, ferronickel et alliages de nickel. Dosage du soufre. Méthode par absorption dans l' infrarouge après combustion dans un four à induction (ISO 7526: 1985)

Nickel, Ferronickel und Nickellegierungen. Bestimmung des Schwefelgehaltes. Infrarot-Absorptionsverfahren nach Verbrennung im Induktionsofen (ISO 7526: 1985)

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 6. 11. 1991 a je identická s výše jmenovanou normou ISO.

Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání к obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 27526

Předmluva

Na návrh Ústředního sekretariátu CEN se technický výbor na základě rezoluce ВТ С 17/1990 usnesl předložit mezinárodní normu

ISO 7526: 1985 Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení obsahu síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

к formálnímu odhlasování.

Tato evropská norma EN 27526 byla CEN 24. 9. 1991 přijata a ratifikována.

Podle jednacího řádu CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. POZNÁMKA - Text mezinárodní normy ISO 7526: 1985 byl převzat CEN bez jakýchkoliv změn jako evropská norma.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu infračervené absorpce po spálení pro stanovení obsahu síry v niklu a feroniklu v rozsahu od 0, 001 % do 0, 3 % (m/m) a ve slitinách niklu v rozsahu od 0, 001 % do 0, 1 % (m/m). Příklady složení jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA - Tato metoda se může použít v rozsahu od 0, 000 2 % do 0, 001 % (m/m). Ale nedostatečný počet údajů laboratorních zkoušek způsobil, že tato nižší hladina nebyla do rozsahu zahrnuta.

4

Zdroj: www.cni.cz