Zdroj: www.cni.cz

MDT: 543. 24: 669. 245: 546. 72                                ČESKÁ NORMA                                                    Duben 1994

SLITINY NIKLU

Stanovení železa. Titrační metoda

s dichromanem draselným

ČSN ISO 7528

42 0640

Nickel alloys. Determination of iron content. Titrimetric method with potassium dichromate Alliages de nickel. Dosage du fer. Méthode titrimétrique avec le dichromate de potassium Nickellegierungen. Bestimmung des Eisengehaltes. Titrimetrisches Verfahren mit Kaliumdichromat

Tato norma obsahuje ISO 7528: 1989.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 385-1: 1984 dosud nezavedena

ISO 648: 1977 dosud nezavedena

ISO 1042: 1983 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

ISO 5725: 1986 zavedena v ČSN 01 0251 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 7530-5 nahrazuje část 5 ČSN 42 0641 z 2. 2. 1984. Tím část 5 ČSN 42 0641 z 2. 2. 1984 pozbývá platnost v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Titrační metody v obou normách jsou prakticky stejné. Začlenění normy ISO do ČSN má význam při chemické kontrole a certifikaci materiálů nebo výrobků, po případě při arbitrážním rozboru.

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

© Český normalizační institut, 1993

15833


ČSN ISO 7528

SLITINY NIKLU

Stanovení obsahu železa

Titrační metoda s dichromanem draselným

ISO 7528

První vydání 1989-10-15

MDT 543. 24: 669. 245: 546. 72

Deskriptory: nickel, nickel alloys, chemical analysis, determination of content, iron, volumetric analysis.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7528 byla připravena technickou komisí ISO/TC 155 Nikl a slitiny niklu.

Příloha A v této mezinárodní normě je pouze informativní.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje titrační metodu pro stanovení obsahu železa ve slitinách niklu v rozsahu od 1 % (m/m) do 50 % (m/m). Tato metoda je použitelná pouze pro slitiny obsahující méně než 0, 2 % (m/m) vanadu. Typická složení některých slitin niklu jsou uvedena v příloze A.

2

Zdroj: www.cni.cz