Zdroj: www.cni.cz

MDT 543. 257. 1: 669. 245: 546. 73                             ČESKÁ NORMA                                                        Duben 1994

SLITINY NIKLU

Stanovení kobaltu. Metoda

potenciometrické titrace

s hexakyanoželezitanem draselným

ČSN ISO 9389

42 0640

Nickel alloys. Determination of cobalt content. Potentiometric titration method with potassium hexacyanoferrate (III) Alliages de nickel. Dosage du cobalt. Méthode par titrage potentiométrique avec l'hexacyanoferrate (III) de potassium Nickellegierungen. Bestimmung des Kobaltgehates. Potentiometrisches Titrationsverfahren mit Kaliumhexazyanoferrat (III)

Tato norma obsahuje ISO 9389: 1989.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 385-1: 1984 dosud nezavedena

ISO 648: 1977 dosud nezavedena

ISO 1042: 1983 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

ISO 5725: 1986 zavedena v ČSN 01 0251 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

ISO 7530-2: 1990 zavedena v ČSN ISO 7530-2 Slitiny niklu. Plamenový atomový absorpční spektrometrický rozbor. Část 2: Stanovení kobaltu (42 0640)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 7530-2 nahrazuje část 3 ČSN 42 0641 z 2. 2. 1984. Tím část 3 ČSN 42 0641 z 2. 2. 1984 pozbývá platnost v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Princip metod je prakticky stejný. Rušivý vliv manganu se v předchozí normě odstraňoval korekcí výpočtu, v této normě mangan vytváří komplex s heptaoxodifosforečnanem tetrasodným (Na4P2O7. 10H2O) a tak neruší.

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

© Český normalizační institut, 1993

15841


ČSN ISO 9389

SLITINY NIKLU Stanovení obsahu kobaltu Metoda potenciometrické titrace s hexakyanoželezitanem draselným

ISO 9389

První vydání 1989-09-15

MDT 543. 257. 1: 669. 245: 546. 73

Deskriptory: nickel, nickel alloys, chemical analysis, determination of content, cobalt, Potentiometric methods.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro. normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9389 byla připravena technickou komisí ISO/TC 155 Nikl a slitiny niklu.

Příloha A v této mezinárodní normě je pouze informativní.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu potenciometrické titrace pro stanovení obsahu kobaltu ve slitinách niklu v rozsahu od 2 % (m/m) do 25 % {m/m). Typická složení některých slitin niklu jsou uvedena v příloze A.

2

Zdroj: www.cni.cz