Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 625.746.5

Březen 1994

Světelná signalizační zařízení
UMÍSTĚNÍ A POUŽITÍ NÁVĚSTIDEL

ČSN 73 6021


 

 

 

Traffic light signals. Location and use of signal heads

Les dispositifs de signalisation lumineuse. L'instalation et l'utilisation des signaux lumineux

Lichtsignalanlagen. Unterbringung und Benutzung der Lichtsignalampel

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/ 1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/ 1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

2

3

Návěstidla pro řízení silničního provozu

3

3.1

Všeobecně

3

3.2

Druhy světelných signálů

3

3.3

Použití a umístění návěstidel

4

3.3.1

Všeobecné požadavky

4

3.3.2

Návěstidla pro vozidla signálu tříbarevné soustavy

4

3.3.3

Ostatní návěstidla pro vozidla

6

3.3.4

Návěstidla signálu pro vymezený okruh účastníků

8

4

Návěstidla pro zvýraznění nebezpečných míst

9

4.1

Všeobecně

9

4.2

Návěstidla signálu červené světlo

9

4.3

Návěstidla signálu přerušované žluté světlo

9

Obrázková část normy - obrázky 1 až

27

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu (v návrhu)

ČSN 36 5601-2 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 2: Světelná signalizační zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst (v návrhu)

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15860


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě

ČSN 73 5710 Požární stanice, požární zbrojnice a požární buňky

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (v návrhu)

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 73 6021 schválená 11. 11. 1985.

 

Změny oproti předchozí normě

Norma byla doplněna o přenosná návěstidla a o návěstidla pro zvýraznění nebezpečných míst.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy, pobočka Brno, IČO 015 768, Ing. Ivo Liškutín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady pro použití a umístění:

a) návěstidel světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) pro řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen silničního provozu),

b) návěstidel světelného signalizačního zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst (dále jen výstražná SSZ), a to na pozemních komunikacích (staveniště, částečné i úplné uzavírky, nebezpečné úseky) a na pomalu se pohybujících vozidlech údržby pozemních komunikací (světelná zábrana).

 

Norma navazuje na ustanovení pravidel silničního provozu.

 

Norma se nevztahuje na návěstidla železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení a na zvláštní výstražná světla vozidel ve smyslu příslušných předpisů1).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz