Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 317. 794. 084. 81

ČESKÁ NORMA

Únor 1994

ROZMĚRY MISEK UŽÍVANÝCH V ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJÍCH JADERNÉ TECHNIKY

ČSN IEC 248

HD 475 S1

35 6556

Dimension of planchets used in nuclear electronic instruments

Dimensions des coupelles utilisées dans les appareils d' électronique nucléaire

Maße für Probenschälchen für Kernstrahlungsmeßgeräte

Tato norma obsahuje IEC 248: 1984 a zavádí HD 475 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 248: 1984.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

This standard contains IEC Publication 248: 1984, and implements HD 475 S1, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 248: 1984.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes the English version applies.

Národní předmluva

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN IEC 248 Maße für Probenschälchen für Kernstrahlungsmeßgeräte (Rozměry misek užívaných v elektronických přístrojích jaderné techniky)

SNV R413144 Dimensions des coupelles utilisées dans les appareils d'électronique nucléaire (Rozměry misek užívaných v elektronických přístrojích jaderné techniky)

NEN 10248 Afmetingen van telbakjes voor gebruik bij kerntechnische instrumenten (Rozměry misek užívaných v elektronických přístrojích jaderné techniky)

HD 475 S1 Dimension of planchets used in nuclear electronic instruments (Rozměry misek užívaných v elektronických přístrojích jaderné techniky)

Nahrazení předchozích norem

ČSN IEC 248 nahrazuje ČSN 35 6556 (ST SEV 2672-80) z 2. 3. 1982 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Tato norma vznikla na základě druhého vydání IEC 248: 1984. Norma rozšiřuje řady rozměrů užívaných misek.

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA, Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, s. p., Přemyšlení, IČO 009903, Bohumil Hájek, Ing. Jiř íKubálek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík

© Český normalizační institut, 1993

15898


ČSN IEC 248

ROZMĚRY MISEK UŽÍVANÝCH

V ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJÍCH

JADERNÉ TECHNIKY

IEC 248

Drahé vydání

1984

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo souhlasy IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)   Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Úvodní údaje

Tato norma byla připravena technickou komisí IEC TC45 Přístroje jaderné techniky

Toto druhé vydání nahrazuje a doplňuje první vydání těchto norem:

IEC 248: 1967 External Diameter of Planchets Used in Nuclear Electronic Instruments (Vnější průměry misek užívaných v elektronických přístrojích jaderné techniky)

IEC 248 A: 1973 First Supplement to Publication 248: External Diameter of Planchets Used in Nuclear Eletronic Instruments - Height Dimensions of "Well" Pattern Planchets (První dodatek k IEC 248: 1973 Vnější průměry misek užívaných v elektronických přístrojích jaderné techniky - výškové rozměry hlubokých misek)

IEC 248-2: 1979 Dimension of Planchets Used in Nuclear Instrumentation for Radioactive Assay, Part 2: Flat and Dish-type Planchets (Rozměry misek užívaných v přístrojích jaderné techniky pro odebírám radioaktivních vzorků. Část 2: Ploché a talířové typy misek)

Text této normy je založen na těchto dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

Dvouměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

45(CO)152

45(CO)164

45(CO)172

45(CO)175

Další informace je možno nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

1 Rozsah použití

Tato norma platí pro misky hlubokého, plochého nebo talířového provedení užívané v přístrojích jaderné techniky a určené pro uložení odebraných radioaktivních vzorků. Talířový typ misek se odlišuje od hlubokých misek tím, že má obrubu.

2 Předmět normy

Tato norma určuje normalizované hodnoty průměrů, výšek a tloušťky stěn misek к zajištění jejich záměnnosti a nezávislosti na zdroji dodávky. Tato norma nevylučuje ve speciálních případech použít jiné rozměry a tvary.

2

Zdroj: www.cni.cz