Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

53.040.10

Březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen

ČSN ISO 3569


26 0072

 

 

 

Continuous mechanical handling equipment.

Classification of unit loads

Engins de manutention continue.

Classification des charges isolées

Anlagen für die stetige Förderung von Lasten.

Klassifikation des Stückgutes

 

Tato norma obsahuje ISO 3569:1976.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 26 0003 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Všeobecná ustanovení a zkoušení

 

ČSN 26 0070 Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních (mod ISO 3435:1977)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma společně s ČSN 26 0070 nahrazuje ČSN 26 0070 z 28. 4. 1984 a ON 26 0072 z 25. 2.

1988.

 

Změny proti předchozím normám

 

Norma stanoví základní klasifikační údaje pouze kusových břemen, pro určení jejich charakteristiky při dopravě. Klasifikuje kusová břemena podle hmotnosti, objemu a dalších vlastností uvedených v nahrazovaných normách.

 

© Český normalizační institut, 1993
15905


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: ADD.F/materiálové specifikace, QP-QY/manipulace s materiálem, QXK-QXL/dopravníky

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav transportních zařízení, s. p., Praha, IČO 008796, Jana Tomčáková

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Richard Dušek


Strana 3

ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULOU DOPRAVU NÁKLADŮ.

KLASIFIKACE KUSOVÝCH BŘEMEN

ISO 3569


 

První vydání

1976-08-15

 

MDT 621.86/87.001.3

 

Deskriptory: handling equipment, continuous handling, unit loads, classifications.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo byt zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 3569 byla připravena technickou komisí ISO/TC 101 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů a byla rozeslána členům ISO v únoru 1975.

 

Byla schválena následujícími členskými zeměmi:

 

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Chile

Dánsko

Finsko

Francie

Německo

Irsko

Japonsko

Holandsko

Rumunsko

Rep. Jižní Afrika

Španělsko

Švédsko

Turecko

Spojené království

Jugoslávie

 

Členské země, které vyjádřily nesouhlas z technických důvodů:

 

Československo


Strana 4

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma uvádí přehled údajů pro klasifikaci a označování kusových břemen jako nákladů na dopravních zařízeních. Kusová břemena jsou klasifikována podle tvaru, hmotnosti, objemu, materiálu, plochy úložné základny, fyzikálních a chemických vlastností, citlivosti a jiných specifických vlivů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz