Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 693.55:002.22

Březen 1994

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA MONTOVANÝCH
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2480


 

 

 

Execution and technical inspection of structures assembled of precast elements

Exécution d'ouvrage et contrôle des constructions assemblées en éléments de béton préfabriqué

Ausführung und Kontrolle der Betonfertigteilbauten

 

Tato norma s výjimkou kapitoly 2 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Kapitola 9 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva hospodářství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15914


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

3

Všeobecně

5

4

Stavební dílce a materiály

6

5

Dodávání a přejímání dílců

6

6

Doprava a skladování dílců

6

7

Montáž

6

7.1

Předběžné spojení dílců do větších celků

6

7.2

Příprava k montáži

6

7.3

Provádění montáže

7

7.4

Mezní úchylky při montáži a kontrola přesnosti

9

7.5

Svařovací práce, styky a spáry

9

7.6

Montážní práce za zvláštních klimatických podmínek

14

8

Ochrana proti korozi a jiným škodlivým účinkům

15

9

Kontrola montážních prací a smontovaných objektů při jejich přejímce

15

10

Opravy vad

17

11

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

17

Příloha A (informativní) - Orientační hodnoty mezních úchylek osazení nosníků jeřábových drah

18

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN P ENV 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

ČSN 03 8009   Povrchová ochrana kovů nátěrem. Předpisování

ČSN 05 0000   Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

ČSN 05 0630   Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

ČSN 05 0705   Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov

ČSN 05 0710   Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov

ČSN 27 0140   Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování

1. část   Společná ustanovení

2. část   Bezpečné vzdálenosti

3. část   Označování, tabulky, nápisy

4. část   Hlavní konstrukční části

5. část   Přístupy a stanoviště obsluhy

6. část   Bezpečnostní zařízení a vybavení

ČSN 72 2430-1   Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

ČSN 72 2430-3   Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

ČSN 72 3000   Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 72 3705   Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 0020   Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0225   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních staveb

ČSN 73 0270   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 0280   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců

ČSN 73 0290   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka


Strana 3

ČSN 73 0420   Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0421   Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

ČSN 73 0422   Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1211   Navrhování betonových konstrukcí panelových budov

ČSN 73 1214   Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi

ČSN 73 1216   Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany

ČSN 73 1251   Navrhování konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 2031   Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2401   Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 2402   Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z umělého pórovitého kameniva

 

Další souvisící normy

ČSN 72 2430-2   Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty

ČSN 73 0005   Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0081   Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 0210-2   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-5   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0212-6   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN 73 1200   Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

ČSN 73 1203   Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva

ČSN 73 1206   Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 2011   Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

ČSN 73 2030   Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN 73 2038   Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2046   Zatěžovací zkoušky betonových dílců

ČSN 73 2310   Provádění zděných konstrukcí

 

Souvisící právní a jiné předpisy

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ON 73 2480 z 30. 11. 1965.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma se mění oproti ON 73 2480  Provádění montovaných betonových konstrukcí. Společná ustanovení z 30. 11. 1965 zejména v těchto bodech:

1)  předmět normy se zmenšil o objekty energetických, dopravních a vodních staveb;

2)  betonové dílce jsou v této normě specifikovány jako dílce z obyčejného betonu nebo z lehkého betonu (podle ČSN P ENV 206). Norma neplatí pro dílce z pórobetonu;


Strana 4

3)  všechny kapitoly jsou aktualizovány, obsah je rozšířen o kapitoly Ochrana proti korozi a jiným škodlivým účinkům, Opravy vad;

4)  předepsané (v některých případech doporučené) mezní úchylky při montáži dílců podle jednotlivých druhů staveb jsou nahrazeny odvolávkou na ČSN 73 0210-1, která stanoví pouze orientační mezní úchylky pro přesnost osazení dílců pro běžné technologické postupy montáže již bez členění podle jednotlivých druhů staveb;

5)  podrobné ustanovení týkající se dopravy a skladování dílců je nahrazeno odvolávkou na příslušné předmětové normy.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav stavební, Praha, s. p., IČO 169510, Ing. Zdeněk Švába,

Technická normalizační komise: TNK 36  Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková

 

1   Předmět normy

Tato norma platí pro provádění a kontrolu montovaných konstrukcí z betonových a keramických dílců stavebních objektů pro bydlení, objektů občanského vybavení a objektů pro průmyslovou, rostlinnou a živočišnou výrobu. Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí zahrnuje dodávání a přejímku dílců, dopravu dílců na staveniště, skladování na staveništi, montáž, ochranu proti korozi, kontrolu montážních prací a smontovaných objektů při přejímce a opravy vad. Pro výrobu dílců platí příslušné předmětové normy.

Norma platí rovněž pro montované betonové konstrukce, které podpírají ocelové konstrukce nebo jsou jimi podpírány, popř. které doplňují monolitické betonové konstrukce.

Tato norma se nevztahuje na provádění a kontrolu pórobetonových konstrukcí.

Pro montáž vazníků, prostorových dílců, spřažených betonových a ocelobetonových dílců, pro montáž dílců ze specielních druhů betonů aj., pro které platí zvláštní normy, popř. předpisy, platí tato norma jen v rozsahu jimi vymezeném.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz