Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 532.574.23

Březen 1994

Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích
METODA RYCHLOSTNÍHO POLE PŘI
MĚŘENÍ PRŮTOKU V PODMÍNKÁCH
ŠROUBOVÉHO NEBO ASYMETRICKÉHO
PROUDĚNÍ V POTRUBÍ KRUHOVÉHO
PRŮŘEZU VODOMĚRNÝMI VRTULEMI
NEBO PRANDTLOVÝMI TRUBICEMI

ČSN
ISO 7194

25 7723

 

 

 

Measurement of fluid flow in closed conduits. Velocity-area methods of flow measurement in swirling or asymmetric flow conditions in circular ducts by means of current-meters or Pitot static tubes

Mesure de débit des fluides dans les conduites fermées. Mesure de débit dans les conduites circulaires dans le cas d,un écoulement giratoire ou dissymétrique par exploration du champ des vitesses au moyen de moulinets ou de tubes de Pitot doubles

Durchflussmessung von Fluiden in geschlossenen Leitungen. Netzmessurgen in drallbehafteten oder asymmetrischen Strömungen in kreisrunden Leitungen mittels Messflügeln oder Staubdruck sonden

 

Tato norma obsahuje ISO 7194:1983.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO/TR 3313 - zavedena v ČSN ISO 3313  Měření průtoku pulsujícího proudu tekutiny v potrubí clonami, dýzami nebo Venturiho trubicemi (v návrhu)

ISO 3354 - zavedena v ČSN ISO 3354  Měření průtoku čisté vody v uzavřených potrubích. Metoda měření rychlostního pole pomocí vodoměrných vrtulí při pravidelném proudění plným profilem (25 7721)

ISO 3455 - zavedena v ČSN ISO 3455  Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích (25 9313)

ISO 3966 - zavedena v ČSN ISO 3966  Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích. Metoda rychlostního pole používající Prandtlovy trubice (v návrhu)

ISO 4006 - zavedena v ČSN EN 24 006  Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích. Terminologie (v návrhu)

ISO 5168 - dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 5167-1  Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku. Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu (25 7710)

ČSN 25 7744  Škrticí orgány s komorovým odběrem a nástavci

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

NF X10-114:1982  Mesure de debit dans les conduites circulaires dans d,un ecoulement giratoire ou dissymetrique par exploitation du champ des vitesses au moyen de moulinets ou de tubes de pitot doubles (Měření průtoku v potrubích kruhového průřezu v podmínkách šroubového nebo asymetrického proudění metodou rychlostního pole vodoměrnými vrtulemi nebo Prandtlovými trubicemi).

 

BS 1042: Section 2.3:1984 Measurement of fluid flow in closed conduits. Velocity area methods. Methods of flow measurement in swirling or asymmetric flow conditions in circular ducts by means of current-meters or Pitot static tubes (idt ISO 7194:1983) (Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích. Metody rychlostního pole. Metody měření průtoku v podmínkách šroubového nebo asymetrického proudění v potrubích kruhového průřezu vodoměrnými vrtulemi a Prandtlovými trubicemi).

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15964


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kett, Technická normalizace průmyslové automatizace, Praha, IČO 18666108, Ing. Marcela Teysslerová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 30  Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil


Strana 3

MĚŘENÍ PRŮTOKU TEKUTIN V UZAVŘENÝCH POTRUBÍCH.

ISO 7194

METODA RYCHLOSTNÍHO POLE PŘI MĚŘENÍ PRŮTOKU

První vydání

V PODMÍNKÁCH ŠROUBOVÉHO NEBO ASYMETRICKÉHO

1983-09-15

PROUDĚNÍ V POTRUBÍCH KRUHOVÉHO PRŮŘEZU

VODOMĚRNÝMI VRTULEMI NEBO PRANDTLOVÝMI TRUBICEMI


 

MDT 532.574.23

 

Deskriptory: flow measurement, liquid flow, pipe flow, flow meters, velocity measurement, measurement instrument

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich schválením Radou ISO za mezinárodní normu.

Mezinárodní norma ISO 7194 byla připravena technickou komisí ISO/TC 30  Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích a byla rozeslána členským státům v květnu 1982.

 

Byla schválena členy ISO z následujících zemí:

     Austrálie           Indie            Rumunsko

     Belgie              Itálie           Jihoafrická rep.

     Československo      Nizozemí         Spojené Království

     Egyptská arab.rep.  Norsko           S S S R

     Francie             Polsko

 

Členové ISO z následujících zemí neschválili normu z technických důvodů:

Německo             U S A

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Značky

5

4

Všeobecně

5

5

Volba měřicího průřezu

5

6

Zařízení pro zlepšení podmínek proudění

6

7

Měření místních rychlostí

8

8

Stanovení střední rychlosti proudění

12

9

Přesnost určení průtoku

12

Přílohy

A Zjištění a potlačení pravidelných fluktuací tlaku

16

B Tlumení tlakoměrů

17

C Výpočet umístění Prandtlovy trubice při metodě B

19

D Korekce, které se uplatňují při použití Prandtlovy trubice

20

E Korekce, které se uplatňují při použití vodoměrné vrtule

21

F Chyby vznikající osově asymetrickým rozdělením rychlosti

23


Strana 4

0  Úvod

 

Aby se mohlo uskutečnit měření průtoku jednofázových tekutin v uzavřených potrubích metodou měření rychlostního pole buď vodoměrnými vrtulemi nebo Prandtlovými trubicemi s uspokojivou přesností (řádově např. ±2 %), je obvykle nutné zvolit takové místo měření, v němž jsou rychlosti proudění rovnoměrně rozloženy a blíží se plně vyvinutému proudění (viz ISO 3354 a ISO 3966).

Přestože v některých případech je prakticky nemožné dosáhnout takové proudění, je žádoucí dosáhnout co nejpřesnějšího měření průtoku.

 

1  Předmět normy

 

Tato norma stanovuje metody měření rychlostního pole pro měření průtoku v kruhových potrubích v případech šroubového nebo asymetrického proudění vodoměrnými vrtulemi nebo Prandtlovými trubicemi.

 

Tato norma stanovuje potřebná měření, opatření a korekce, které mají být provedeny, a popisuje zdroje dodatečných nejistot, které vznikají, jsme-li nuceni měřit průtočné množství ve šroubovém nebo asymetrickém proudění.

 

Ačkoliv jsou zde popsány integrační metody rychlostního pole pro měření průtoku za podmínek šroubového nebo asymetrického proudění, je třeba usilovat o to, aby byl měřicí průřez potrubí zvolen v místě, kde je šroubové nebo asymetrické proudění co nejmenší.

 

Tato norma se však vztahuje jen na ty druhy proudění, u nichž je radiální složka rychlosti zanedbatelná. Podle této normy není možné provádět měření, jestliže v kterémkoliv bodě měřicího průřezu místní rychlost proudění svírá s osou potrubí úhel větší než 40o nebo když index asymetrie Y (definovaný v dodatku F) je větší než 0,15.

 

Je nutno zdůraznit, že se tato norma vztahuje jen na případy, kde je místní rychlost proudění měřena měřidly definovanými v ISO 3354 a ISO 3966. Při použití Prandtlových trubic platí tato norma jen při proudění, u něhož Machovo číslo odpovídající místním rychlostem není větší než 0,25.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz