Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 218. 7: 620. 192. 47                                    ČESKÁ NORMA                                                      Březen 1994

Kovové povlaky

ZKUŠEBNÍ METODY PRO ELEKTROLYTICKY

VYLOUČENÉ POVLAKY ZLATA A JEHO SLITIN

Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

ČSN

ISO 4524-3

03 8519

Metallic coatings. Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings. Part 3: Electrographic tests for porosity

Revêtements métalliques. Méthodes d'essai des dépôts électrolytiques d'or et d'alliages d'or. Partie 3: Détermination électrographique de la porosité

Metallische Überzüge. Prüfverfahren für galvanische Überzüge aus Gold und Goldlegierungen. Teil 3: Elektrographische Prüfungen der Porosität

Tato norma obsahuje ISO 4524-3: 1986.

Národní předmluva

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 4523 Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin pro technické účely (03 8518)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 6670: Part 3: 1986 Methods of test for electroplated gold and gold alloy coatings. Electrographic tests for

porosity

(Metody zkoušení elektrolyticky vyloučených povlaků zlata a jeho slitin. Elektrografické zkoušky pórovitosti)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 4524-2 nahrazuje oddíl С ČSN 03 8519 z 8. 9. 1981.

Změny proti předchozí normě

Zkušební metody v této normě jsou dány do souladu s mezinárodní metodikou.

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1993

15984


ČSN ISO 4524-3

KOVOVÉ POVLAKY. ZKUŠEBNÍ METODY PRO ELEKTROLYTICKY VYLOUČENÉ POVLAKY ZLATA A JEHO SLITIN. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

ISO 4524-3

První vydání 1985-04-01 Opravený dotisk 1986-03-01

MDT 669. 218. 7: 620. 192. 47

Deskriptory: coatings, metal coatings, electrodeposited coatings, gold plating, decorative coatings, protective coatings, tests, determination, porosity

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím Radou ISO za mezinárodní normy. Návrhy se schvalují v souladu s postupem ISO, který vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4524-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky.

1 Předmět normy

Tato část normy určuje pět elektrografických zkoušek stanovení pórovitosti elektrolyticky vyloučených povlaků zlata a jeho slitin určených pro technické, dekorativní a ochranné účely.

2

Zdroj: www.cni.cz