Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

87.040

Březen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovo

ČSN ISO 3856-6


67 3035

 

 

 

Paints and varnishes. Determination of „soluble" metal content

Part 6: Determination of total chromium content of the liquid portion of the paint - Flame atomic absorption spectrometric method

Peintures et vernis. Détermination de la teneur en métaux „solubles"

Part 6: Détermination de la teneur totale en chrom. Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme

Lacke und Anstrichstoffe. Bestimmung des Inhalts der „löslichen" Metalle

Teil 6: Bestimmung des Chroms im tlüssigen Teil des Anstrichstoffes. Flammatomabsorptionspektrometrisches Verfahren

 

Tato norma obsahuje ISO 3856-6:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 385-1 dosud nezavedena

 

ISO 1042 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

 

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (v návrhu)

 

ISO 6713 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 67 2003 Nátěrové hmoty a tiskové barvy. Základní společná ustanovení

 

ČSN 67 3034 Nátěrové hmoty. Příprava kyselého extraktu z nátěru

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Barvy a laky, s. p., Výzkumný ústav nátěrových hmot Praha, IČO 00011 762, RNDr. V. Brandejs

 

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

 

Pracovník Českého institutu pro technickou normalizaci: Ing. M. Heřt

 

© Český normalizační institut, 1993
15985


Strana 2

NÁTĚROVÉ HMOTY.

STANOVENÍ „ROZPUSTNÝCH" KOVŮ.

Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu

v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou

atomovou absorpční spektrometrickou metodou

ISO 3856-6


 

Druhé vydání

1984-11-01

 

MDT: 667.6:543.422:546.76

 

Deskriptory: paints, varnishes, printing inks, pigments, chemical analysis, determination of content, soluble matter, chromium, atomic absorption spectrometry.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím Radou ISO za mezinárodní normy. Ke schválení je třeba 75 % hlasů členů ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 3856-6 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 35 Nátěrové hmoty.

 

ISO 3856-6 byla poprvé vydána roku 1980. Toto druhé vydání ruší a nahrazuje vydání první, jehož je podstatnou revizí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz