Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

33.160;33.160.40

Březen 1994

Audiovizuální, obrazové a televizní zařízení a systémy. Část 1: Všeobecně

ČSN IEC 574-1


36 8310

 

 

 

Audiovisual, video and television equipment and systéme

Part 1: General

Equipments et systemes audio-visuels, magnétoscopiques et de télévision

Premiere partie: Généralités

Audiovisuelle Systéme, Video- und Fernsehgeräte und -anlagen

Teil 1: Allgemeines

 

Tato norma obsahuje IEC 574-1:1977 a zavádí HD 369.1 S1:1988, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 574-1:1977.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 27 dosud nezavedena

 

IEC 50(08) neplatná, nahrazena IEC 50(801), dosud nezavedena

 

IEC 65 dosud nezavedena

 

IEC 68 dosud nezavedena

 

IEC 94A neplatná, nahrazena IEC 94-1:1981, zavedena v ČSN IEC 94-1 Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek (36 8420)

 

IEC 117 neplatná, nahrazena IEC 617, zavedena v ČSN IEC 617 Značky pro elektronická schémata (01 3390)

 

IEC 225 zavedena v ČSN IEC 225 Oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové filtry pro analýzu zvuků a vibrací (36 6871)

 

IEC 263 dosud nezavedena

 

IEC 268 zavedena v ČSN IEC 268-1 Zařízení zvukového systému

Část 1 Všeobecně (v návrhu)

 

© Český normalizační institut 1993
15989


Strana 2

IEC 417 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech (34 5555)

 

ISO 266 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Idea NOVA, IČO 10178457, Ing. Josef Novák

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

AUDIOVIZUÁLNÍ, OBRAZOVÉ A TELEVIZNÍ

ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY

VŠEOBECNĚ

IEC 574-1


První vydání

1977

 

MDT: 621.397.13::371-777.001.2 621.397.6-777.001.2

681.84::371-777.001.2

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tom smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisům by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz