Zdroj: www.cni.cz

MDT: 543. 3: 53. 088                                                ČESKÁ NORMA                                                    Březen 1994

Jakost vod

KALIBRACE A HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH METOD A URČENÍ JEJICH CHARAKTERISTIK Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

ČSN

ISO 8466-1

75 7031

Water quality. Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics. Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function

Qualité de l'eau. Étalonnage et évaluation des méthodes d'analyse et estimation des caractères de performance. Partie 1: Évaluation statistique de la fonction linéaire d'étalonnage

Wasserbeschaffenheit. Kalibrierung und Auswertung analytischer Verfahren und die Bewertung von Verfahrenskenngrössen. Teil 1. Statistische Auswertung der linearen Kalibrierfunktion

Tato norma obsahuje ISO 8466-1: 1990.

Národní předmluva

Do normy je doplněna národní příloha NA (informativní)

Citované normy

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika. Slovník a symboly. Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (v návrhu)

Další souvisící normy

ČSN ISO 2601 Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval (01 0231)

ČSN ISO 3207 Statistická interpretace údajů. Stanovení statistického tolerančního intervalu (01 0232)

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

© Český normalizační institut, 1993

15995


ČSN ISO 8466-1

Obdobné zahraniční normy

DIN 38402 Teil 51-1986, EQV Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung; Allgemeine Angaben (Gruppe A); Kalibrierung von Analysenverfahren, Auswertung von Analysenergebnissen und lineare Kalibrierfunktionen für die Bestimmung von Verfahrenskenngrossen (A 51) (Německé jednotné metody pro vyšetřování vod, odpadních vod a kalů. Obecné údaje (skupina A). Kalibrace analytických metod. Hodnoceni analytických výsledků lineárními kalibračními funkcemi pro určení hodnot jejich charakteristik).

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický

Spolupráce: Vysoká škola chemickotechnologická, Praha, IČO 022756, prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.,

Vodní zdroje GLS, Praha, a. s., IČO 45273171, Mgr. Alena Čapková,

RNDr. Jiří Chalupa, DrSc., konzultant, IČO 14980495,

Ing. Jiří Podhorský, konzultant, IČO 16510852,

Ing. Vratislav Horálek, DrSc., konzultant, IČO 15949800

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

2


ČSN ISO 8466-1

JAKOST VOD

KALIBRACE A HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH METOD                                ISO 8466-

A URČENÍ JEJICH CHARAKTERISTIK                                                          První vydání

Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce                            1990-ОЗ-01

MDT 543. 3: 53. 088

Deskriptory: water, quality, tests, chemical analysis, calibration, statistical analysis

Obsah

Strana Předmluva........................................................... 3

1       Předmět normy..................................................... 4

2       Termíny a definice................................................... 4

3       Značky..................................................... ..... 5

4       Postup.......................................................... 6

4. 1     Volba pracovního rozsahu............ ...................................    6

4. 2     Kalibrace a charakteristiky metody ..........................................    8

4. 3     Posouzení........................................................   10

5       Příklad..........................................................   11

5. 1     Volba pracovního rozsahu...............................................   11

5. 2     Kalibrace a charakteristiky metody..........................................   12

5. 3     Hodnocení........................................................   13

Příloha A Literatura......................................................   14

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 8466-1 zpracovala technická komise ISO TC 147, Jakost vod.

Pod souhrnným názvem Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a stanovení jejich charakteristik jsou v rámci mezinárodní normy ISO 8466 zpracovávány tyto části:

- Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

- Část 2: Kalibrační strategie nelineárních kalibračních funkcí

- Část 3: Metoda přídavku standardu

- Část 4: Určení hodnot limitu detekce a limitu stanovení základní analytické metody. Příloha A této části ISO 8466 je pouze informativní.

3


ČSN ISO 8466-1

1 Předmět normy

V této části ISO 8466 jsou popsány kroky nutné pro hodnocení statistických charakteristik lineární kalibrační funkce. Lze ji využít u metod vyžadujících kalibraci. Předmětem dalších částí této normy je určení limitu detekce a limitu stanovení, účinků rušivých vlivů a dalších pracovních charakteristik.

Norma je určena hlavně k hodnocení čistě analytických metod а k výpočtu pracovních charakteristik kalibrační funkce.

Kalibrace a hodnocení analytických metod musí být prováděno jednotně, mají-li být získány srovnatelné výsledky a podklady к řízení jakosti v analytice.

4

Zdroj: www.cni.cz