Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 677.641.01

Květen 1994

Textilie
DRUHY STEHŮ
Třídění a terminologie

ČSN
ISO 4915

80 0111

 

 

 

Textiles. Stitch types. Classification and terminology

Textiles. Types de points. Classification et terminologie

Textilien. Nähstichtypen. Einteilung und Terminologie

 

Tato norma obsahuje ISO 4915:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4916 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 3870-1 Stitches and seams. Part 1. Classification and terminology of stitch types (Stehy a švy. Část 1.

Třídění a terminologie druhů stehů)

DIN 61 400 Nähmaschinen. Nähstichtypen. Einleitung und Begriffe (Šicí stroje. Druhy stehů. Třídění a pojmy)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 0111 z 3. 9. 1970.

 

Změny proti předchozí normě

Stehy se dělí do menšího počtu tříd. Ve většině tříd je uvedeno více druhů stehů.

Norma obsahuje národní přílohu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav oděvní, a. s., Prostějov, IČO 15546551 - Ing. Bohuslava Bohanesová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

© Český normalizační institut, 1993
16021


Strana 2

TEXTILIE. DRUHY STEHŮ.

ISO 491 5

TŘÍDĚNÍ A TERMINOLOGIE

Druhé vydání

1991-08-01


 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

2

2

Definice

2

3

Třídění

3

4

Označování

4

5

Zásady použité ve vyobrazeních

4

6

Vyobrazení

5

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4915 byla připravena technickou komisí ISO/TC 38, Textil.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4915:1981).

 

Úvod

 

Pro rozbor druhů stehů používaných při zhotovování šitých výrobků je nezbytné, aby používané pojmy byly jasně srozumitelné. Následující normalizované názvosloví, popisy druhů stehů a systém určujících znaků by měly poskytnout cenné informace pracovníkům obchodu, výrobcům oděvů a strojů, studentům a dalším, kteří potřebují příručku s touto problematikou. Tato mezinárodní norma není technickou podmínkou, ale především popisným návodem pro určování stehů a snadné odvolávky. Při třídění druhů švů je uživatel odkázán na ISO 4916:1991 Textilie. Druhy švů. Třídění a terminologie.

 

POZNÁMKA - Budou-li v budoucnosti vyvinuty další druhy stehů, měly by být nahlášeny sekretariátu ISO/TC 38, aby mohly být správně zatříděny.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma třídí, označuje, popisuje a zobrazuje různé druhy stehů používané u ručně i strojně zhotovovaných švů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz