Zdroj: www.cni.cz

MDT 669 058: 531. 717: 621. 317. 49                            ČESKÁ NORMA                                                    Březen 1994

Nemagnetické povlaky

na magnetických podkladech

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY POVLAKU Magnetická metoda

ČSN ISO 2178

03 8181

Non-magnetic coatings on magnetic substrates. Measurement of coating thickness. Magnetic method

Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique. Mesurage de l'épaisseur du revêtement. Méthode magnétique

Nichtmagnetische Überzüge auf magnetischen Werkstoffen. Messung von Schichtdicken. Magnetisches Verfahren

Tato norma obsahuje ISO 2178: 1982.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2064 zavedena v ČSN ISO 2064 Kovové a jiné anorganické povlaky. Definice a dohody týkající se měření tloušťky (03 8155)

ISO 2361 zavedena v ČSN ISO 2361 Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda (03 8182)

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 03 8156 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Destruktivní metody měření tloušťky

ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky. Všeobecné požadavky

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 5411: Part 11: 1984 Methods of test for metallic and related coatings. Measurement of coating thickness of non-magnetic metallic and vitreous or porcelain enamel coatings on magnetic basis metals: magnetic method (Metody zkoušení kovových a obdobných povlaků. Měření tloušťky nemagnetických kovových a smaltových povlaků na magnetických kovových podkladech magnetickou metodou)

NF A 91-112: 1976 Revêtements métalliques et émaux vitrifiés. Mesure de l'épaisseur par méthode magnétique.

Spécifications générales

(Kovové a smaltové povlaky. Měření tloušťky magnetickou metodou. Všeobecné specifikace)

DIN 50 981: 1979 Messung von Schichtdicken. Magnetische Verfahren zur Messung der Dicken von nichtferro-

magnetischen Schichten auf ferromagnetischem Werkstoff

(Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda měření tloušťky neferomagnetických povlaků na feromagnetickém

podkladu)

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© český normalizační institut, 1993

16066

Ev. č. # 0103 8181


ČSN ISO 2178

NEMAGNETICKÉ POVLAKY NA MAGNETICKÝCH PODKLADECH. MĚŘENÍ TLOUŠŤKY POVLAKU MAGNETICKÁ METODA

ISO 2178

Druhé vydání

1982-08-01

MDT 669. 058: 531. 717: 621. 317. 49

Deskriptory: metal coatings, non-metallic coatings, vitreous enamels, porcelain enamels, dimensional measurement, magnetic tests, base metal.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO za mezinárodní normy.

Mezinárodní norma ISO 2178 byla připravena technickou komisí ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky a byla rozeslána členům v listopadu 1980.

Norma byla schválena členskými organizacemi těchto zemí:

Austrálie, Bulharsko, Československo, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Spojené království, SRN, SSSR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA.

Nesouhlas s touto normou nevyjádřila žádná členská organizace.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2178-1972).

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje metodu používající tloušťkoměry magnetického typu pro nedestruktivní měření tloušťky nemagnetických povlaků (včetně smaltových povlaků) na magnetických podkladových kovech.

Metodu lze použít jen pro měření na dostatečně plochých vzorcích. U povlaků niklu na nemagnetických podkladech se přednostně používá metoda stanovená ISO 2361.

2

Zdroj: www.cni.cz