Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 633.15

Duben 1994

OBILÍ POTRAVINÁŘSKÉ
Část 8: Kukuřice potravinářská

ČSN 46 1100-8


 

 

 

Food cereals. Food maize

Céréal alimentaire. Mais alimentaire

Nahrungsmittel Getreidepflanze. Nahrungsmittelmaize

 

Články 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 1010 Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1011 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 6540 Kukuřice. Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech) (46 1016)

ČSN ISO 950 Obiloviny. Vzorkování (jako zrno) (46 1024)

ČSN 46 1200-6 Obilí krmné. Kukuřice krmná

ČSN 56 0701 Kukuřičná krupice T 1200

ČSN 56 6102 Kukuřičný škrob

 

ČSN 46 1100 se skládá z těchto dalších částí:

Část 2 Pšenice potravinářská, Část 3 Pšenice tvrdá, Část 4 Žito, Část 5 Ječmen sladovnický, Část 6 Ječmen potravinářský, Část 7 Oves potravinářský.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1131 z 20.11.1984.

 

Změny proti předchozí normě

Mění se název normy. Upravují se technologické znaky v příměsích i v nečistotách. Rozšiřuje se použitelnost kukuřice pro zpracování v rámci mlýnského průmyslu. Sjednocují se požadavky na jakost kukuřice pro všechny prodávající a kupující. Snižuje se počet limitních znaků jakosti.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16073


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský d. t. a Agropol a. s. Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky kukuřice seté (Zea mays L.) určené na výrobu mlýnských jedlých výrobků a kukuřičného škrobu. Neplatí pro kukuřici setou, určenou ke krmným účelům, dále neplatí pro kukuřici pukancovou, kukuřici cukrovou a pro osivo kukuřice.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz